Erik Bergkvist utsedd till samordnare för grönare energiinfrastruktur

Bild: Sergey Lapunin/Unsplash

”Ska vi ha en chans att leva upp till Parisavtalet och EUs mål om klimatneutralitet till 2050 behöver EU:s energiinfrastruktur förändras”, säger Erik Bergkvist (S) som blivit utsedd till samordnare, s.k. skuggrapportör, för den socialdemokratiska gruppen i parlamentets regionala utskott.

Lagstiftningen för det transeuropeiska energinätet, TEN-E, ska revideras under våren. Uppdateringar för att bättre inkludera gröna investeringar och ren energi, till exempel havsbaserad vindkraft och väteenergi, ska inkluderas.   

– Det är dags att se till att inga EU-medel går till investeringar i fossil energi. Vill medlemsländer investera i fossilt får man göra det ur egen kassa, men inte med gemensamma EU-medel, säger Europaparlamentariker Erik Bergkvist.  

Detta är en stor lagstiftningsfil som kommer förhandlas under våren där industriutskottet är huvudansvariga. Erik Bergkvist är skuggrapportör vilket innebär att han kommer att förhandla och samordna för den Socialdemokratiska gruppen i det regionala utskottet. Men då Erik även sitter i industriutskottet kommer han ha stor insyn och möjlighet att påverka även därifrån.  

– Det är ett roligt uppdrag, som rapportör i det regionala utskottet kommer jag också ha ett stort fokus på att se till att energiinfrastrukturen kommer hela EU till del. Vi behöver välfungerande distributionssystem och energiproduktion ute i alla EUs regioner, säger Erik Bergkvist.

Fakta
EU-kommissionen presenterade ett föreslag till en revidering av det transeuropeiska energinätet, TEN-E, som först antogs 2013. Revideringen är tänkt att bättre stödja moderniseringen av EUs energiinfrastruktur och för att uppnå klimatmålen genom att underlätta för ren energi och ny teknologi. Under våren kommer förhandlingar att ske i både Europaparlamentet och Rådet.