Svensk Vindenergi betraktar proaktiv kraftnätsutbyggnad som central för framtidens vindkraft

Bild: Christian V/Unsplash

Text: Annika Wihlborg

Vindkraften som energislag utvecklas generellt sett i positiv riktning i Sverige. Samtidigt finns det en rad övergripande energipolitiska frågor som i hög grad påverkar vindkraftsektorn. Två av de högst prioriterade frågorna för branschorganisationen Svensk Vindenergi just nu är en proaktiv kraftnätsutbyggnad samt att Försvarsmakten ändrar sin inställning till vindkraft och vindkraftutbyggnad.

– Förutsättningarna för att göra Sverige mer fossiloberoende är goda. Vindkraftindustrin går generellt sett bra men vindkraften är inte det enda energislaget som kan göra Sverige mindre beroende av fossil energi. Man behöver även se över den grundläggande energi-infrastrukturen. En av våra högst prioriterade frågor just nu är därför att Sverige bör accelerera utbyggnaden av kraftnät, säger Daniel Kulin, strategisk analytiker på Svensk Vindenergi.

 

bild
Daniel Kulin, strategisk analytiker på Svensk Vindenergi. Foto: Svensk Vindenergi

 

Han anser att Svenska Kraftnät agerar alltför reaktivt när de istället bör agera proaktivt i sitt arbete med att säkerställa att Sverige har ett kraftnät som kan tillmötesgå de framtida behoven.

– I dagsläget är det för komplicerat att bygga kraftnät och framförallt tar det för lång tid. Vi vill att regeringen ska ge Svenska Kraftnät i uppdrag att agera proaktivt genom att redan nu bygga ut den kraftnäts-kapacitet som kommer att behövas om fem eller tio år. Vi vill att Svenska Kraftnät ska visa vägen och skapa förutsättningar för snarare än att hindra den pågående elektrifieringsutvecklingen, säger Daniel Kulin.

Regeringen bör peka med hela handen åt Försvarsmakten

Ytterligare en fråga som Svensk Vindenergi kommer att fortsätta arbeta aktivt med under 2021 är Försvarsmaktens inställning till vindkraftutbyggnad. I dagsläget motverkar de ofta utbyggnaden genom att försvåra vindkraftinvesteringar och komplicera processer, vilket leder till att projekten kommer närmare andra intressen och det ibland uppstår onödiga konflikter med kultur och naturmiljöer.

– Här vill vi att regeringen ska peka med hela handen och förtydliga att även Försvarsmakten behöver främja Sveriges gröna energiomställning, vilket förstås inkluderar ytterligare vindkraftutbyggnad. I Danmark kompromissar man nu med Försvarsmakten genom att vindkraftindustrin bekostar uppgradering av försvarets system så de är kompatibla med vindkraften. Det är smart även om kostnaden kanske inte ensidigt borde bäras av vindkraften så det gynnar försvarsförmågan, säger Daniel Kulin.

Svensk Vindenergi verkar även för att elskatten bör anpassas till det varierande priset på vindkraft. I dagsläget är elskatten konstant medan elpriset varierar avsevärt. Daniel Kulin anser att det sänder ut fel signaler till konsumenterna och efterlyser därför en elskatt som samspelar med elpriset på ett bättre sätt.

– När det gäller lagring av vindkraftgenererad el så tittar allt fler vindkraftaktörer på möjligheten att installera lagringsutrustning i sina vindkraftparker. I första hand handlar det om relativt kortsiktig lagring som trots det kan ha en relativt stor påverkan på vindkraftparkernas intäktsmöjligheter och ekonomi. Lagringsmöjligheten gör det möjligt för vindkraftägaren att få bättre betalt för sin el och samtidigt öka sin täckningsförmåga, säger Daniel Kulin.

 

bild
Linda Burenius, ordförande i Svensk Vindenergi . Foto: Svensk Vindenergi