Motståndsgrupp vill stoppa vindkraftpark i Ramsberg, Lindesberg

"Motvind Norrmogen" vill stoppa vindkraftpark i Ramsberg. Bild: LindeKultur

En motståndsgrupp "Motvind Norrmogen"  har bildats mot att företaget Eolus Vind AB:s planer på en vindkraftpark med 11 stycken ca 200-250 meter höga vindkraftverk vid sjön Norrmogen i Ramsberg. 

Här vill Eolus Vind AB bygga en vindkraftpark:

Så här kan den planerade vindkraftparken komma att se ut. Vy från Glien med Stallet Liljendal i förgrunden. Bildmontage från motståndsgruppens hemsida:

På hemidan (www.nyavyer.net) finns redan flera inlägg som utifrån olika perspektiv ifrågasätter placeringen av den planerade vindkraftparken vid Norrmogen av flera skäl:

Ernst Witter (Gammelbo) skriver bland annat: "Jag förstår att det finns politiska mål att öka produktion av el från förnybara energikällor såsom vind. Jag är dock förvånad över val av lokalisering av den tänkta vindkraftparken eftersom det finns uppenbara motstående lokala och riksintressen för utveckling av turism och friluftsliv. Valet av lokalisering är förvånande - inte minst med tanka på Eolus’ samarbetspartner Sveaskog omfattande markinnehav där det finns potentiella alternativa lokaliseringar för vindkraftparker där det inte finns lika uppenbara motstående intressen."

Björn Lagerman (som förvärvat mark vid Norrmogen i direkt anslutning till projektområdet) skriver bland annat: "För fortsatt utveckling av BeeScanning och The Swarm behövs ostörd miljö för att utveckla varroaresistenta bin och studera samverkan mellan pollinatörer och både vilda och odlade växter. En vindkraftsexploatering skulle kunna hota den verksamheten och försvåra möjligheterna att etablera det forskningscenter som är vårt syfte". 

Bill Wahlgren (Rävnäsvägens samfällighetsförening) skriver bland annat: "Ett antal vindkraftverk ger oss inte vår skola tillbaka i Ramsberg. Vi behöver arbetstillfällen nu och i framtiden genom att uthålligt bruka de tillgångar som finns i vårt landskap – skogen, vattnet och det småskaliga jordbrukandet som ger liv och öppenhet i landskapet och inte minst en utvecklad naturturism. Ett levande kulturliv följer med ett i allt fungerande lokalsamhälle".