Fokus på vindkraften i nordiskt strategiarbete

Bild: Anette Wennberg

De fyra nordiska TSO:erna har initierat en översyn av den gemensamma strategin för att möta utbyggnaden av vindkraften och dess integration i kraftsystemet. Tidshorisonten för strategin tar sikte på de kommande tio åren, fram till 2030.

Den pågående energiomställningen förändrar förutsättningarna för elförsörjningen och elsystemet. Det är en utveckling som de nordiska TSO:erna välkomnar. Därför agerar de nu som möjliggörare för en omställning till ett mer miljövänligt energisystem.

Den ökade betydelsen av elektricitet har uppmärksammats av den Europeiska kommissionen som en central faktor för att uppnå Europeiska unionens klimatmål. Mer förnyelsebar elektricitet behövs, vilket vindkraften kan bidra med, både land- och havsbaserad. Energiomställningen innebär samtidigt utmaningar för elsystemet och därför har samtliga nordiska TSO:er ställt sig bakom en gemensam målsättning om att effektivt integrera vindkraften i kraftsystemet. Detta är också en förutsättning för att minska utsläppen av växthusgaser i världen.

I arbetet med strategin ska de nordiska TSO:ernas olika kompetenser och specialkunskaper tas tillvara. Danska Energinet har till exempel arbetat med både havs- och landbaserad vindkraft samt sektorsintegration. Norska Statnett har lång erfarenhet av att flexibelt hantera transmissionsnätet. Svenska kraftnät har integrerat stora mängder landbaserad vindkraft till transmissionssystemet och finska Fingrid integrerar mer och mer vindkraft till transmissionsnätet samt följer noggrant de olika power-to-heat-projekten runt om i Finland (det vill säga omvandling av elektrisk energi till värme).

Både utvecklingen av vindkraften och dess integrering i kraftsystemen är beroende av en rad olika aktörer. Helt avgörande för strategin är att de olika intressenternas inspel och åsikter tas tillvara i arbetet. Därför kommer intressenterna bli inbjudan till webinarier och konsultationer. Det första webinariet är planerat till våren 2021, som en del av de nordiska TSO:ernas gemensamma Solutions Report.