Rabbalshede Kraft beslutar om nyemission

Bild: Anette Wennberg

Styrelsen i Rabbalshede Kraft AB (publ) har idag tagit i anspråk bemyndigandet beslutat av bolagsstämman den 28 april 2020 och fattat beslut om att bolagets aktiekapital ska öka med högst 142 298 795 SEK genom nyemission av högst 28 459 759 aktier av serie B i bolaget.

Styrelsens beslut ligger i linje med Bolagets strategi att skapa fortsatt goda finansiella förutsättningar att utöka projektportföljen genom nybyggnation och förvärv av vindparker. Tillväxtstrategin innefattar stora kapitalintensiva investeringar i vindkraftverk, både i projekteringssyfte och förvärv av etablerade vindkraftsparker.

Rabbalshede Kraft har upprättat ett EU-tillväxtprospekt avseende den förestående företrädesemissionen av Bolagets B‑aktier.