Foyen Advokatfirma - Vad får man ändra i sitt tillstånd?

Foto: Foyen Advokatfirma

Vad får man ändra i sitt tillstånd? Denna fråga hade Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) på sitt bord när det gäller ändringstillstånd för en vindkraftpark. Vindkraftverken skulle bli högre men färre. MÖD meddelade dom den 5 oktober i mål M 4459-19 vilken vi sammanfattar nedan.

Målet avsåg en tillståndsansökan om bl.a. höjning av vindkraftverk och minskning av antalet vindkraftverk från Eolus Vind AB (Bolaget). Bolaget hade övertagit tillståndet till 16 vindkraftverk med en totalhöjd om 150 meter i Kristinehamns kommun vilket beviljades år 2013. Bolaget ansökte år 2017 om ändringstillstånd som innebar att tillståndet istället skulle omfatta endast 13 vindkraftverk men med en totalhöjd om 200 meter. Efter att miljöprövningsdelegationen (MPD) hade beviljat ändringstillståndet överklagades beslutet till Mark- och miljödomstolen (MMD) av bl.a. privatpersoner med föreningen Svenskt Landskapsskydds lokala avdelning såsom ombud. De klagande yrkade att tillståndet skulle upphävas och Bolagets ansökan avslås. Även Bolaget överklagade avseende tidpunkten för ställande av säkerhet och att tillståndet var begränsat avseende installerad effekt.

Klagandena anförde i MMD bl.a. att ändringen skulle medföra ytterligare kraftig påverkan på området avseende synbarhet, landskapsbild, buller och skuggning. Bolaget hävdade däremot att ändringen inte skulle innefatta någon större påverkan i något hänseende jämfört med det befintliga tillståndet. MMD började med att ta ställning till om tillståndsansökan gick att pröva som ett ändringstillstånd men bedömde att Bolagets ansökan snarare innebar att man helt avsåg ersätta verksamheten med en annan och att det därför förelåg hinder mot att pröva ansökan. Domstolen ansåg att de flesta miljörelaterade frågorna som hade bedömts vid prövningen av grundtillståndet behövde prövas igen. MMD förde även ett resonemang om att ifall verksamheten hade anlagts enligt grundtillståndet så hade det inte funnits möjlighet att bygga på vindkraftverken utan att helt byta ut dem. Därmed skulle en höjning av tillståndsgivna verk inte kunna anses vara sådan ändring som lagstiftaren åsyftade för ändringstillstånd. Trots detta gick domstolen vidare med att förklara varför ändringen, om den nu varit tillåtlig, var direkt olämplig ur miljösynpunkt. Som slutlig spik i kistan konstaterade MMD att ändringen skulle kräva kommunal tillstyrkan, d.v.s. att det inte var tillräckligt att inhämta yttrande från en kommunal nämnd vilket hade skett i förevarande fall. MMD avvisade därför Bolagets ansökan.

Bolaget överklagade till MÖD som tog upp målet till prövning. MÖD börjar sina domskäl med att förklara hur domstolen tolkar förarbetena till 16 kap. 2a § miljöbalken. MÖD konstaterar att reglerna om ändringstillstånd är tillämpliga om det är frågan om en angelägen och brådskande ändring eller utökning av verksamheten vilken inte behöver belastas med frågor vilka gäller miljökraven på anläggningsdelar som inte berörs. Ändringsprövningen och dess avgränsning måste även bedömas vara lämplig. Avgörande för lämpligheten av en begränsad prövning är inte endast ändringens omfattning och miljöpåverkan liksom dess betydelse för verksamheten utan även andra faktorer som t.ex. hur lång tid som förflutit sedan grundtillståndet beviljades, den tekniska och miljömässiga utvecklingen i branschen samt vilka förändringar som skett i omgivningen. Därefter lyfter MÖD fram att det är en grundläggande förutsättning att det i prövningen finns underlag att föreskriva villkor ur miljösynpunkt.

När MÖD kommer till sakfrågan så instämmer domstolen i MPD:s bedömning att en ny lokaliseringsprövning inte krävs trots att vissa fastigheter kommer att få ökad påverkan. Detta då ändringen inte bedöms medföra väsentligt ökade negativa konsekvenser jämfört med vad som ursprungstillståndet medgav, något som anges tydligt i skälen till domen. MÖD finner, mot bakgrund av att grundtillståndet har meddelats relativt nyligen, att den tekniska utvecklingen för vindkraftverk är snabb, att höjningen medför en produktionsökning samt att det inte har skett väsentliga förändringar i omgivningen, att ändringen kan prövas inom ramen för ett ändringstillstånd. MÖD undanröjer därmed MMD:s dom och återförvisar målet för att prövas i sak av MMD. MÖD gör även ett medskick till MMD vad gäller avsaknaden av kommunal tillstyrkan: ”Det ankommer på mark- och miljödomstolen att vid den fortsatta prövningen undersöka möjligheterna att läka den bristen.”

Vi har därmed fått ett efterlängtat förtydligande från MÖD om ramarna för ändringstillstånd avseende vindkraftsverksamhet. Det är glädjande att MÖD anger ett antal kriterier för hur domstolen kommit fram till att ändringstillstånd kan godtas. Sista ordet när det gäller ändringsprövningar är dock inte sagt. Kan hända att vi får se en prövning om var gränserna går för det kommunala vetot, hur sent i processen det kan läkas och av vem.

 

Källa: Foyen Advokatfirma