Ny nordisk nätutvecklingsutblick

Bild: Anette Wennberg

På begäran av nordiska ministerrådet publicerar de fyra nordiska systemoperatörerna, däribland Svenska kraftnät, en nordisk utblick för nätutveckling vartannat år. Arbetet har nu påbörjats med nästa utblick som ska publiceras under andra halvan av 2021.

I kommande utblick ska särskild fokus läggas på land- och havsbasera vindkraft, effekttillräcklighet samt överföring i nord-sydlig riktning.

Bakgrunden till arbetet är den pågående omställningen av det nordiska energisystemet med ökad elektrifiering i spåren av det långsiktiga målet om noll nettoutsläpp av koldioxid samtidigt som andelen väderberoende elproduktion ökar.

Källa: Svenska Kraftnät