Bristfällig MKB gör att tillståndsansökan avvisas

Bild: Foyen Advokatbyrå

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har genom ett nyligen meddelat beslut understrukit vikten av en komplett och godtagbar miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som en processförutsättning i tillståndsprövningar. MÖD undanröjde en av Energimarknadsinspektionen (Ei) beviljad nätkoncession för ett vinkdraftprojekt och avvisade ansökan med hänvisning till en bristfällig MKB.

MÖD bedömde att förekomst av kungsörn inom det tilltänkta exploateringsområdet inte hade utretts tillräckligt. Avgörandet kommer ha betydelse för tillståndsprövningar även enligt annan lagstiftning, skriver Foyen Advokatbyrå.

Genom beslutet visar alltså MÖD ännu en gång att det ställs höga krav på innehållet i en MKB. Beslutet riskerar att leda till väldigt besvärliga och omfattande fågelinventeringar där verksamhetsutövaren aldrig kan vara helt säker på att fågelinventeringen kan anses tillräcklig, framhåller Foyen.

Om ansökan avvisas sätts verksamhetsutövaren i en besvärlig och tidskrävande sits eftersom man i så fall får starta tillståndsprocessen på nytt. Enligt Foyen kan den yttersta konsekvensen av långdragna tillståndsprocesser bli att investerare bestämmer sig för att inte satsa på den svenska energimarknaden. Vidare försenas utbyggnaden av vindkraft.