Elcertifikatssystemet fasas ut

Foto: Energiföretagen

Regeringen meddelade i går att de föreslår i en lagrådsremiss att stoppdatumet för tilldelning av nya elcertifikat sätts till den 31 december 2021 och att elcertifikatsystemet avslutas vid utgången av 2035. Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2021.

 

Sverige har sedan 2003 ett elcertifikatssystem för att stödja och främja elproduktion från förnybara energikällor. Sedan 2012 är elcertifikatsmarknaden gemensam med Norge.

 

Den förnybara energiproduktionen har byggts ut i oerhört snabb takt och bedömningen är att det gemensamma målet om 46,4 terawattimmar ny förnybar elproduktion kommer att nås i närtid. Regeringen föreslår därför att Sverige inför ett datumstopp redan den 31 december 2021 och att systemet avslutas 2035, d.v.s. samtidigt som systemet avslutas i Norge. Det innebär alltså att inga nya anläggningar för produktion av förnybar el som tagits i drift efter den 31 december 2021 ska kunna godkännas in i systemet.  

 

Enligt avtalet mellan Sverige och Norge om det gemensamma elcertifikatssystemet ska Sverige införa en stoppregel före utgången av 2020. Regeringens förslag kräver ändringar i det befintliga avtalet mellan Sverige och Norge. Avtalsändringarna ska godkännas av riksdagen.

Regeringens ambition är att ett avtal ska kunna presenteras i samband med att en proposition överlämnas till riksdagen senare i höst.