Rekordstor annullering av elcertifikat

Foto: Tomasz Sienicki/Wikimedia Commons

Vid årets annullering av elcertifikat annullerades totalt 41,9 miljoner elcertifikat, varav 27,9 miljoner i Sverige. Trots att 2019 blev startskottet för en kraftfull utbyggnad av förnybar elproduktion minskade reserven på elcertifikat. Det uppger Energimyndigheten.

För el som producerades under 2019 utfärdades det totalt 37,9 miljoner elcertifikat i Norge och Sverige. Utfärdandetalet i kombination med hög kvotplikt har bidragit till att den gemensamma reserven av elcertifikat sjunkit även detta år. Sveriges kvotpliktiga elanvändning på 91,5 TWh för 2019 bidrog till att det annullerades totalt 41,9 miljoner elcertifikat. Kvotplikten för 2019 var den högsta sedan systemet infördes.

På årsbasis har den gemensamma elcertifikatreserven minskat med 4 miljoner elcertifikat till totalt minus 1,9 miljoner elcertifikat vid utgången av 2019. Det negativa resultatet efter beräkningsåret 2019 har hanterats genom att det har utfärdats elcertifikat för januari och februari innan annullering den 1 april. Marknaden har därmed kunnat låna elcertifikat av nästa år. Det utfärdades 10,3 miljoner elcertifikat i januari och februari 2020, vilket innebär att det efter annulleringen den 1 april fanns 8,4 miljoner omsättningsbara elcertifikat på marknaden.

Sverige och Norges gemensamma mål om att öka den förnybara elproduktionen med 28,4 TWh till 2020 uppnåddes redan under 2019. Utöver detta har Sverige som mål att öka den förnybara elproduktionen med ytterligare 18 TWh till 2030.

Sedan 2012 har 34,4 TWh förnybar elproduktion tillkommit, varav 23,9 TWh i Sverige och 10,5 TWh i Norge. I Sverige dominerar vindkraften, som står för hela 75 procent av utbyggnaden. Vattenkraft och biokraft står för 5 respektive 19 procent. I Norge består utbyggnaden till 52 procent av vattenkraft och 48 procent vindkraft. Under 2019 tillkom 4,8 TWh ny förnybar produktion i Sverige och vindkraften stod för 83 procent av den tillkommande produktionen. Under 2019 utfärdades det totalt 27,5 miljoner elcertifikat till förnybar elproduktion i Sverige.

Även under kommande år tror Energimyndigheten på  en fortsatt kraftfull utbyggnad av vindkraften. Energimyndighetens kartläggning från årsskiftet visar att nästan 20 TWh förnybar elproduktion är under uppbyggnad i Sverige och Norge. Det innebär att det är högst sannolikt att det svenska målet om ytterligare 18 TWh kommer att nås redan 2021, förutsatt att projekten genomförs enligt tidplan.

97 procent av de anläggningar som godkänts i elcertifikatssystemet under 2019 är solanläggningar. Antalet tilldelade certifikat till solcellsanläggningar ökade med 50 procent och står nu för 0,2 procent av elproduktionen.