Andelen förnybar energi ökar

Fredrik Sandberg/TT: Arkivbild.

PrintHeaderAndelen förnybar energi i Sverige ökade från 54,2 procent under 2017 till 54,6 procent 2018 vilket är den högsta andelen hittills. Ökningen beror främst på en större användning av förnybara bränslen i transportsektorn samt en ökad vindkraftsproduktion. Det visar den femte rapporten om hur främjandet och användningen av energi från förnybara energikällor utvecklats under 2017 och 2018 som Energimyndigheten har gjort.

Den totala andelen förnybar energi ökade från 54,2 procent under 2017 till 54,6 procent 2018 vilket är den högsta andelen Sverige haft hittills. Sveriges åtagande enligt direktivet är att ha 49 procent år 2020 och det nationella målet är 20 procent till år 2020.

- Det används mer förnybar energi under 2018 och det som bidrar mest är den ökade användningen av förnybara bränslen i transportsektorn och en fortsatt ökad vindkraftsproduktion. Det är trender som pågått under flera år och än ses ingen avmattning, säger, Jenny Näslund på Energimyndigheten.

Nationell målsättning för förnybar energi

Det finns även ett mål om andel förnybar energi i transportsektorn som är satt till 10 procent i direktivet och Sverige överskridet det med marginal då andelen är 29,7 procent under 2018.

Andelen förnybar energi 2017 ökade även om energianvändning totalt under 2017 var något högre än 2016. År 2018 var energianvändningen lägre och användningen av förnybar energi något högre, vilket ger en högre andel förnybar energi i förhållande till 2017.  

Om rapporten

Energimyndigheten fick via regleringsbrevet för 2019 ett uppdrag om att ta fram en nationell rapport som underlag till den slutliga rapport som regeringen skickar in till EU-kommissionen. Uppdraget redovisades den 31 oktober 2019 och har därefter kompletterats med ytterligare statistik för 2018 under december månad.

Sedan 2011 och framåt rapporterar Sverige vartannat år om hur främjandet och användningen av energi från förnybara energikällor utvecklas till EU-kommissionen. Det sker enligt artikel 22 i Förnybartdirektivet 2009/28/EG.

Rapporten ger en översiktlig bild av de två senaste åren, 2017 och 2018, och innehåller bland annat statistik om andelen förnybart inom sektorerna transport, värme och kyla samt el. Den ger också en översiktlig bild av olika styrmedel som finns eller planeras för att främja förnybar energi.