Standard för mätning, analys och prestandabeskrivning av vindkraftverk

I den nya utgåvan av standarden SS-EN 61400-12-1 från Svensk Elstandard ska det vara möjligt att jämföra vindkraftverk.

SS-EN 61400-12-1 anger hur man mäter, analyserar och beskriver vilka prestanda ett vindkraftverk har. Enhetliga och internationellt överenskomna metoder för detta syftar till att gynna både tillverkare, användare och reglerande myndigheter och ska underlätta den fortsatta utvecklingen. Standarden gäller för alla typer och storlekar.

Nytt i den nya utgåvan är bland annat revision av avsnitten om kalibrering och hindermodeller och de nya bilagorna om anläggningar i kallt klimat och om störningar som orsakas av masten. Även andra ändringar har gjorts, framförallt i avsnitten som behandlar kalibrering, mätning, mätinstrument och noggrannhet.

Den nya SS-EN 61400-12-1 stämmer helt överens med den reviderade internationella standarden IEC 61400-12-1, som tagits fram inom gruppen IEC TC 88, Wind energy generation systems, i den internationella standardiseringsorganisationen IEC. Genom den motsvarande svenska gruppen SEK TK 88, som organiseras av SEK Svensk Elstandard, har svenska företag deltagit i arbetet. SEK Svensk Elstandard är den svenska standardiseringsorganisationen inom el- och elektronik och svenska företag, myndigheter och organisationen är välkomna att delta i arbetet med internationella, europeiska och svenska standarder inom dessa områden.

Bland aktuella standardprojekt på vindkraftområdet handlar ett par om mätning och bedömning av elektriska egenskaper (kommande 61400-21-1) och bedömning av platsspecifika vindförhållanden kommande 61400-15) och ett förslag till en 61400-5 om rotorblad väntas snart bli klart för remiss.