Strategiskt råd för övergripande vindkraftsstrategi

Energimyndigheten har tillsatt ett externt strategiskt råd med uppgift att bland annat bidra till myndighetens övergripande vindkraftsstrategi. Rådet kommer även att ge inspel inför planeringen av myndighetens programarbete på vindkraftsområde och delta i omvärldsanalyser. Det strategiska rådet vindkraft kommer att fokusera på frågor av övergripande karaktär. Rådet kommer att sammanträda två till fyra gånger per år, och det första mötet hölls i Stockholm i september. Rådet består av tolv medlemmar med representanter från både akademi, bransch och myndigheter.

Tolv personer sitter i rådet, och tillsammans representerar de både akademi, det offentliga, bransch och näringsliv i stort. Rådets nuvarande medlemmar är: Ola Carlsson, Chalmers tekniska högskola Therese Fahlberg, Svenska Kraftnät Linus Hammar, Havs- och vattenmyndigheten Linda Burenius Magnusson, OX2 Per Skyttner, Bergvik skog Lina Bertling Tjernberg, Kungliga tekniska högskolan Anna Wolf, Power Circle Kerstin Jansbo, Naturvårdsverket Gunnar Fredriksson, Energiföretagen Jörgen Hammarström, länsstyrelsen Västra Götaland Mikael Kruhsberg, konsult Ylva Odemark, Svenska kraftnät.