Möte i New York för hållbar utveckling

I New York har FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling, HLPF, startat. HLPF är det centrala uppföljningsforumet för genomförandet av Agenda 2030 på global nivå. Göran Pettersson från Forum är en av delegaterna i den svenska delegationen. Syftet med dagarna är att de olika processer som pågår utanför och innanför FN-systemet kopplat till Agenda 2030 ska knytas ihop.

- Arbetet med Agenda 2030 är centralt för våra medlemmar och civilsamhällets organisationer i bred mening. De globala målen ger oss ett politiskt ramverk som synliggör och ger legitimitet åt det omistliga arbete som civilsamhället bidrar med dagligen. Samtidigt för målen samman den internationella nivån med den nationella, regionala och lokala nivån på ett förtjänstfullt sätt, säger Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Den rapport som ligger till grund för Sveriges deltagande i HLPF lyfter att tvärsektoriell samverkan har byggt Sverige starkt samt att Sverige behöver engagera hela samhället i enlighet med mål 17, som handlar om genomförande och vikten av partnerskap, om vi ska nå målen, skriver Forum i ett pressmeddeland. Rapporten slår bland annat fast att en grundbult i den svenska samhällsmodellen är en lång tradition av samarbete och samverkan, såväl nationellt som internationellt, mellan samhällets olika aktörer.

- Partnerskapet är vägen framåt för att lösa de utmaningar som vi står inför. Om vi på allvar ska förmå bygga det globalt hållbara samhället behöver hela Sverige inkluderas i arbetet. Att säkerställa ett juridiskt förtydligande och politiskt stöd för Idéburet offentligt partnerskap (IOP) blir exempelvis en nödvändighet.