”Rättssäker och förutsägbar prövning av vindkraft”

I en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle kommenterar Charlotte Unger Larson vd Svensk Vindenergi, det kommunala vetot kring vindkraft.

Enligt Svensk Vindenergi tillåter dagens regelverk godtyckliga beslut som inte behöver motiveras och inte kan överklagas. ”Vi ser fram emot ett besked som gör prövningen rättssäker och förutsägbar för alla som berörs.”

Men i en replik i Dagens Samhälle (12/6) invänder Johan Risholm, stadsarkitekt i Falkenberg, mot kritiken mot det kommunala vetot kring vindkraft. Risholm menar att kommunerna måste ha det yttersta ansvaret att planera sin markanvändning.

Svensk Vindenergi håller med Risholm att kommunerna har en viktig roll när ny vindkraft byggs, men menar att prövningen måste vara förenlig med de principer om saklighet och objektivitet som gäller vid annan myndighetsutövning. Organisationen menar att dagens regelverk tillåter godtyckliga beslut som inte behöver motiveras och inte kan överklagas. Inte sällan begär kommuner ersättning för att bevilja en ansökan.

”Energimyndigheten och Naturvårdsverket har uppmärksammat bristerna. Tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting har de utarbetat en vägledning för hur kommuner bör agera vid prövning av vindkraftsetableringar. Kommunen ska bedöma om en etablering kan anses utgöra lämplig markanvändning ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv, och besluten ska vara tydliga och motiverade. Den kommunala översiktsplanen framhålls som ett viktigt instrument i detta arbete. I det aktuella fallet (Moskogen i Åre) är området just utpekat som lämpligt för vindkraft i översiktsplanen” skriver Charlotte Unger Larson. Uppdraget ska redovisas till regeringen den 30 juni.