Rapport granskar kontrollprogram för buller

Karl Bolin, KTH och Martin Almgren, teknisk doktor i akustik har skrivit en rapport där de undersöker och granskar dokumentation om buller för ett 30-tal vindkraftsetableringar i Sverige.

Rapporten ska även innehålla checklistor för vad som bör ingår i kontrollprogram för buller.

Generellt dragna slutsatser är att ljudvillkoren innehålls och att mätningarna är korrekt genomförda. De metoder och mätförfaranden som används vid immissionsmätningar, alltså mätningar vid bostäder, togs fram före millennieskiftet. Eftersom dagens turbiner är betydligt högre medför det ökade vindresurser på kvällar och nätter. Därför anser författarna att det är befogat med vidare arbete för att undersöka om kvälls-, natt- och morgonmätningar bör komplettera mätmetoden.

Rapporten är från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Människors intressen.