Miljötillstånd för vindpark Åndberg vinner laga kraft

 

I december 2015 erhöll Rabbalshede Kraft miljötillstånd för vindpark Åndberg i Lillhärdal, Härjedalens kommun. Tillståndet, som omfattar upp till 57 vindkraftverk (omkring 200 megawatt), har nu vunnit laga kraft.

Området Åndberg ska till stora delar vara utpekat av Energimyndigheten som riksintresseområde för vindkraft och har mycket goda vindresurser, skriver Rabbalshede. Ansökningshandlingarna lämnades in till Länsstyrelsen 2010, därefter har Härjedalens kommun tillstyrkt vindparken vilket är en förutsättning för att Länsstyrelsen skall ge tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Västernorrlands län beviljade miljötillstånd i december 2015, tillståndet har nu vunnit laga kraft.

Rabbalshede Kraft har i överenskommelse med ortsborna tecknat ett avtal om bygdepeng med föreningen Medvind för bygden i Lillhärdal.