Svensk Vindenergi välkomnar nytt förslag om elcertifikatsystemet

Svensk Vindenergi välkomnar regeringens förslag om snabbare korrigeringar av obalanser i elcertifikatsystemet.

– Vi har länge efterfrågat tätare uppföljning och snabbare justeringar av de obalanser som uppstår i elcertifikatsystemet och det är glädjande att regeringen har lyssnat på branschens behov. Med en bättre balans på marknaden blir prissättningen mer rättvis för elproducenterna, säger Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi.

Genom att flytta de så kallade kvoterna, som styr efterfrågan på elcertifikat, från lagen om elcertifikat till förordningen om elcertifikat, ska processen för tekniska justeringar förenklas. Det är justeringar som inte påverkar utbyggnadsmålet och därför inte är av politisk karaktär, men som behövs för att kompensera för exempelvis felaktiga prognoser över elanvändningen. Sådana justeringar ska dessutom göras oftare, minst vartannat år, och framräknade obalanser ska fördelas ut på kvoterna under en kortare period än hittills, skriver Svensk Vindenergi.

– Dagens stora överskott på elcertifikat har pressat ner priset på elcertifikat till historiskt låga nivåer och förslaget minskar risken att en liknande situation uppstår igen. Men med det akuta läget i elcertifikatsystemet måste även tidigare uteblivna justeringar genomföras snabbt, säger Mattias Wondollek, ansvarig för elnät och marknad på Svensk Vindenergi.