Fastighetsskatt för vindkraftverk

Skatterättsnämnden har i ett besked fastslagit att fastighetsskatt för vindkraftverk ska beräknas till 0,2 procent av taxeringsvärdet, skriver Svensk Vindenergi och inte till 0,5 procent som Skatteverket gjort gällande i sin tolkning.

Fastighetsskatten på vindkraftverk sänktes den 1 januari 2007 från 0,5 procent till 0,2 procent. Bakgrunden var att fastighetsskatten på vindkraftverk ansågs hög i jämförelse med andra kraftverk.

Det var endast kärnkraftverk som värderades högre per installerad kilowatt. Eftersom vindkraftsanläggningar inte kan producera energi kontinuerligt ansågs dessa missgynnas i förhållande till andra energianläggningar, skriver Svensk Vindenergi (prop. 2005/06:143 s. 33).

I samband med att fastighetskatten för vindkraftverk sänktes infördes i 3 § FSL ett nytt stycke av vilket det framgår att den sänkta fastighetsskatten kan utgöra ett stöd av mindre betydelse och således faller under EU-rättens regler för sådana stöd (a. prop. s. 44).

Det är möjligt att den lägre fastighetskatten för vindkraftverk uppfyller kriterierna för statligt stöd enligt artikel 107.1 EUF-fördraget och att anmälningsplikt därmed förelegat. Den frågan har dock ingen betydelse för Skatterättsnämndens bedömning av vilken procentsats för fastighetskatt som de sökande bolagen ska erlägga.

Här kan du läsa mer om beskedet.