”Fortsatt stöd till förnybar elproduktion”

Ingen ny elproduktion kan byggas utan stöd, skriver Charlotte Unger Larson, vd på Svensk Vindenergi, med dagens låga pris. Som en kommentar på Jacob Sidenvalls ledare i Smålandsposten, som skriver att krisläget på elcertifikatmarknaden beror på att man har investerat i olönsamma energislag och att marknaden kräver mer och mer skattepengar.

Om den fossilbaserade elproduktionen betalade sina samhällsekonomiska kostnader så skulle det medverka till ett mer rättvisande elpris. Fram till dess behövs ett stöd till förnybar elproduktion, menar Svensk Vindenergi.

Certifikaten har inte fungerat som de skulle och utbudet har ständigt överstigit efterfrågan, främst beroende på felprognosticerad elanvändning. För att elcertifikatsystemet ska fungera måste det uppfylla de politiskt beslutade målen, vara kostnadseffektivt för elkonsumenterna och ge rimlig lönsamhet för producenter och investerare, lyfter Svensk Vindenergi.

Charlotte Unger Larson skriver att ett grundläggande problem är att elcertifikatsystemet saknar förmåga att hantera vindkraftens snabba teknikutveckling. Teknikutvecklingen har lett till att produktionskostnaden för vindkraft nästan halverats på bara några år. Nu bestäms ersättningsnivån i elcertifikatsystemet av produktionskostnaden för de senaste projekten, vilket drabbar de som investerade tidigt särskilt hårt.

Svensk Vindenergi har under längre tid föreslagit att nya investeringar ska få en lägre ersättning än äldre och så småningom ingen ersättning alls utöver elpriset.

Elcertifikatsystemet måste återskapas genom reformer som både hanterar teknikutvecklingen och håller överskottet på elcertifikat i schack, avslutar Charlotte Unger Larson.