Länsstyrelsen i Östergötland godkänner vindkraftverk

Foto: sxc.hu

Två vindkraftverk i Vadstena kommun får ha en höjd på 94 meter. Beslutet från Länsstyrelsen Östergötland innebär att vindkraftverken får vara tre meter högre än vad som tidigare tillåtits. Bolaget RGP Vindkraft har sedan augusti 2008 tillstånd att uppföra och driva två vindkraftverk vid Bondorlunda i Vadstena kommun. Ett villkor i tillståndet var att verken fick vara som högst 91 meter över mark. Eftersom vindkraftverken inte hunnit uppföras, och tekniken utvecklats, vill RGB Vindkraft nu istället uppföra 94 meter höga vindkraftverk. Bolaget har därför ansökt hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen om ändring i tillståndet. Länsstyrelsen fattade under måndagen beslut om att bevilja ändringen enligt bolagets ansökan. Försvarsmakten har i ett yttrande motsatt sig ändringen och föreslagit att Länsstyrelsen avvaktar med att fatta beslut i ärendet tills Försvarsmaktens analys av situationen runt flygplatsen Malmen är klar. Även närboende har motsatt sig en höjning, på grund av risken för störningar i form av bland annat skuggning och buller. Miljöprövningsdelegationen anser dock att en höjning av de aktuella vindkraftverken med tre meter får anses vara en marginell förändring av tidigare beviljat tillstånd. Enligt beslutet kan ändringen "inte anses medföra en sådan påverkan på Försvarsmaktens möjligheter att bedriva flygverksamhet vid Malmens flottiljflygplats, att åtgärden skulle utgöra hinder mot beviljande av villkorsändringen." Ändringen bedöms inte heller medföra oacceptabla störningar för de närboende.