”Vindkraft en svensk exportbransch på tillväxt”

Nu har vi i Sverige för första gången passerat en årsproduktion på 3 TWh vindkraft. Fram till år 2020 förväntas andelen vindel femdubblas och om den politiska viljan finns kan vi bygga 30 TWh vindkraft till år 2020.Men en sådan utveckling kräver åtgärder på flera områden. Det kommunala vetot mot vindkraft måste förändras så att vi får en effektiv och rättssäker tillståndsprocess för vindkraft. Skäligheten i Försvarsmaktens stoppområden för vindkraft bör bedömas av en oberoende part och det måste finnas goda förutsättningar för lokalt delägande av vindkraft. Om dessa åtgärder genomförs ökar möjligheten att vindkraften kan byggas där det blåser bäst. 

Vindel är framtidens el. Den har en rad fördelar den är förnybar, konkurrenskraftig och går att bygga ut snabbt. Den minskar elproduktionens klimatpåverkan och sänker elpriserna. I jämförelse med konventionell energiteknik har vindkraften en unik fördel när den tjänat ut kan den på kort tid monteras ner och naturen återställas. Vindkraft ger industriell tillväxt. Många svenska industriföretag märker av en stark global efterfrågan på vindkraftskomponenter. I Europa stod vindkraften under 2009 för 39 procent av den totala utbyggnaden av ny elkraft, vilket är klart mer än alla andra energislag och den snabbast växande energikällan av alla. Globalt växte vindkraften under 2009 med 31 procent trots finanskris och lågkonjunktur. Det internationella energiorganet IEA bedömer att 17 procent av världens elbehov kan komma från vindkraft 2050. Sverige har ovanligt goda förutsättningar för att producera el från vindkraft. Kostnaden i Sverige är bland de lägsta i världen. Men vindkraftens ekonomiska konkurrenskraft förutsätter att den kan byggas i områden med bra vindlägen. Med sämre vindförhållanden blir produktionskostnaderna högre vilket i slutändan medför ökade elkostnader för konsumenten. För att möjliggöra att vindkraften etableras där det blåser bäst bör regeringen snarast vidta åtgärder som säkrar att de bästa vindlägena kan utnyttjas. Då sjunker kostnaderna, vindkraften kan byggas ut ännu mer och Sverige kan få ett överskott av el med låga koldioxidutsläpp. Det håller nere de svenska elpriserna och möjliggör elexport från Sverige till Europa.Annika Helker LundströmVd Svensk Vindenergi