”Regeringen bör ta itu med hinder för vindkraft”

Annika Helker Lundström, vd i Svensk Vindenergi.

Svensk Vindenergi välkomnar regeringens förslag om en årlig uppföljning av tillståndsprocessen för etablering av ny förnybar elproduktion, men beklagar att regeringen inte nämner de tre hinder som försvårar och fördyrar tillståndsprocessen för vindkraft, nämligen kommunernas veto, Försvarsmaktens beslut och hotet mot den andelsägda vindkraften. Regeringen upprepar vad man i somras skrev i sin handlingsplan för förnybar energi, ”att det är angeläget att årligen följa upp tillståndsprocessen för etablering av ny förnybar elproduktion samt att göra en översyn över processerna för nätanslutning, nätförstärkning respektive nätutbyggnad till följd av den höjda ambitionen för elcertifikatsystemet”. – Det är mycket positivt att regeringen fokuserar på tillståndsprocessen, men regeringen bör snarast ta itu med de hinder som kan fördyra vindkraftutbyggnaden, säger Annika Helker Lundström, vd i Svensk Vindenergi. De viktigaste hindren enligt Annika Helker Lundström utgörs av det kommunala vetot mot vindkraft, att Försvarsmakten beslutat att stoppa vindkraft runt ett antal militära flygplatser och att den andelsägda vindkraften hotas genom att vindkraftkooperativ ska uttagsbeskattas. – Slaget mot vindkraftkooperativen är speciellt olycklig i kombination med det kommunala vetot, eftersom brist på lokal delaktighet ökar sannolikheten för att kommunerna inte godkänner vindkraftprojekt, säger Annika Helker Lundström. En nyhet i budgetpropositionen är att det lokala planeringsstödet för vindkraftutbyggnaden förlängs, men minskar från 30 miljoner kr år 2010 till 20 miljoner år 2011.