Nej till vindkraftverk i Skedala – Enslöv

Kommunstyrelsens ordförande i Halmstad, Carl Fredrik Graf (M). Foto: Moderaterna

Halmstads kommun kommer att använda sitt veto och säga nej till Stena Renewable Energy AB:s ansökan om att anlägga vindkraftverk ca 2 km öster om Åled och ca 5 km nordost om Skedala. Formellt fattas dock inte beslutet förrän den 26 mars i kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsutskottet fattar sitt beslut på tisdag i nästa vecka, men på grund av det stora intresset i frågan väljer man att gå ut med informationen om att Femklövern (M, FP, C, MP och KD) och Socialdemokraterna redan nu är överens om att kommunstyrelsen ska använda sitt veto och avslå ansökan.

– Med det underlag som finns tillgängligt, så finns det inget annat rimligt ställningstagande från kommunens sida än att konstatera att etableringen inte är möjlig och att vi kommer att använda vårt veto, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M)

Kommunens ställningstagande grundar sig i Försvarasmaktens redovisning om hinderfria områden för flygsäkerhet som kom tidigare i vintras. Redovisningen klargör att 13 av de 14 verk som ansökan gäller, ligger inom den inflygningskorridor som Försvarsmakten använder för att komma till Mästocka. Det innebär att endast ett av de 14 verken i ansökan ligger utanför flygkorridoren och är möjligt att bygga.

– När Försvarsmakten redovisat sina hinderfria områden för flygsäkerhet gjorde vi bedömningen att det inte var rimligt att gå vidare med ansökan, säger kommunstyrelsens 2e vice ordförande Anders Rosén (S)

Det är Länsstyrelsen som hanterar ansökningar om vindkraftsetableringar. Men den kommun där etableringen är aktuell, får alltid möjlighet att uttala sig om en ansökan om etablering är lämplig eller inte. När en kommun säger nej till en tillståndsansökan innebär det att ansökan avslås eftersom den berörda kommunen har veto.

– Som jag har skrivit till alla som jag har fått synpunkter på etableringen från, så är detta en svår avvägning mellan var vindkraft ska finnas och vilka intressen som ska få väga tyngst när vi tar ställning. Jag konstaterar nu att en etablering av endast ett verk inte varit rimlig i förhållande till påverkan som det har på området vad gäller landskapsbildsvärden, värdefulla utsiktspunkter och områdets värde som rekreationsområde, säger ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Henrik Oretorp (C).

Verken i den aktuella ansökan var planerade till max 185 m och beräknades kunna producera ca 150 GWh elenergi/år, vilket motsvarar den elenergi som ca 28 000 hushåll förbrukar årligen. Inga av dessa verk kommer nu byggas.