Holmen och Eon bygger vindkraft

Foto: Scx.hu

Holmen och Eon har tecknat avtal om att tillsammans utveckla vindkraft i Örnsköldsvik kommun.

Vindkraftverk planeras att byggas inom tre olika vindkraftsområden, i huvudsak belägna på Holmens marker och samtliga utpekade av Örnsköldsviks kommun som lämpliga. Årsproduktionen beräknas till cirka 330 GWh och omfattar cirka 70 vindkraftverk. Ambitionen är att även teckna avtal med privata markägare i dessa områden.

Samarbetet bygger på gemensam projektutveckling och en intention att investera tillsammans. Detta för att förverkliga Eons och Holmens gemensamma ambitioner att bygga ytterligare förnybar elproduktion. - Om samarbetet faller väl ut  finns förhoppningen om ytterligare samarbeten kring nya områden, säger Jonas Abrahamsson, koncernchef för Eon Sverige.

Målet är att ha alla verken på plats till 2015. Beslut om investeringen fattas tidigast 2013.