Villkorat ja till vindkraftverk i Täfteå-Sävarberg

Foto: sxc.hu

Kommunfullmäktige i Umeå tillstyrker en ansökan om 10–11 vindkraftverk vid Täfteå-Sävarberg under vissa förutsättningar. Det är Kraftö Vind AB som har ansökt till Länsstyrelsen om tillstånd för att bygga 190 meter höga vindkraftverk i området. – Exploatören har varit mycket lyhörd för våra synpunkter och har kommit med ett bra förslag, säger byggnadsnämndens ordförande Åsa Ögren (S).

I sitt remissyttrande säger kommunfullmäktige ja om Swedavia, Umeå Airport godkänner etableringen, vindkraftverken placeras i de områden där det inte finns motstående intressen utifrån Kraftö Vind ABs stoppkarta som finns i miljökonsekvensbeskrivningen i tillståndsansökan samt att de vindkraftverk som behöver högintensiv hinderbelysning förses med system så att dessa endast tänds när till exempel flygplan passerar. Får företaget inte dispens från Transportstyrelsen för detta system får endast vindkraftverk med en maximal totalhöjd på 150 meter uppföras.