Vindkraften fortsätter att växa under 2013

Foto: Magnus Samuelsson

Svensk Vindenergi spår i en ny prognos en fortsatt stark tillväxt av vindkraften under 2013. Årsproduktionen förväntas öka med 36 procent till 9,7 TWh el, trots rådande lågkonjunktur.

– Den fortsatt goda utvecklingen för vindkraften visar att marknaden bedömer att vindkraften har en långsiktig potential och kommer få en central roll i det framtida energisystemet. Den ökande vindkraftsproduktionen bidrar till ett lägre elpris, att ägandet av elproduktionen sprids samt att vi ökar försörjningstryggheten, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.

År 2012 blev ett nytt rekordår för vindkraften med 846 MW installerad effekt, motsvarande 12 miljarder kronor i investeringar. Den goda utvecklingen ser ut att fortsätta även under 2013. Redan i dag har investeringsbeslut fattats om 345 nya vindkraftverk med en samlad effekt om 825 MW med beräknad driftstart 2013. Det finns också ett stort antal projekt med tillstånd klara, eller under prövning, som kan komma att installeras under året.

Drygt en femtedel av det som driftsätts i år skulle egentligen ha kommit in sista kvartalet 2012 men försenades av olika anledningar. Samtidigt har orderingången ökat med 281 MW mellan tredje och fjärde kvartalet.

– Den ökade orderingången visar att det fortfarande tas investeringsbeslut trots långkonjunktur, låga priser på el och elcertifikat. En viktig förklaring är att vindkraften har blivit billigare och att man ser det som en långsiktig investering, säger Mattias Wondollek på Svensk Vindenergi.

Svensk Vindenergi bedömer att det är möjligt att nå den så kallade planeringsramen om 30 TWh vindkraft till 2020 bara utifrån alla i dag tillståndsgivna projekt. Däremot finns det begränsningar i elcertifikatsystemet och elnäten som kommer att avgöra hur mycket vindkraften kommer att kunna byggas ut till 2020.

– Sverige står inför ett viktigt vägval då det kommer behövas stora investeringar i ny elproduktion när den befintliga kärnkraften pensioneras. Vindkraftsbranschen står beredd att fortsätta utbyggnaden för att säkerställa tillgången på el, men det krävs beslut från regeringen om att öka ambitionen för den förnybara elen i samband med kontrollstationen år 2015, säger Annika Helker Lundström.