Umeå säger nej till nya vindkraftsområden

Foto: sxc.hu

Umeå kommun motsätter sig Energimyndighetens förslag om helt nya riksintresseområden för vindkraft, bland annat i Tavelsjö, genom ett remissyttrande av kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott.

Umeå kommun har tillsammans med de andra kommunerna inom Umeåregionen pekat ut lämpliga områden för vindkraft i ett tillägg till översiktsplanen som antogs 2010. Enbart inom Umeå kommun utreds och prövas för närvarande kring 160 vindkraftverk som skulle innebära en produktion med omkring 0,7 TWh per år.

Energimyndigheten har nu reviderat riksintresseområden för vindkraft. För Umeå kommun innebär förslaget att de kustnära riksintressena för vindbruk faller bort och nya föreslås vid Tavelsjöberget och längs Sävaråsen. Näringslivs- och planeringsutskottet påpekar i sitt remissyttrande att Tavelsjöberget och Tavelsjön är ett av kommunens främsta friluftsområden, där det dessutom planeras en skidanläggning och nya sommaraktiviteter. En vindkraftsetablering inom området skulle minska områdets friluftsvärden och attraktivitet.

Näringslivs- och planeringsutskottet påpekar vidare att föreslagna områden längs Sävaråsen berör viktiga flytt- och vinterbetesmarker för rennäringen. Utskottet förutsätter därför att berörd sameby har fått möjlighet att yttra sig angående remissen. I remissyttrandet påpekas att utredning och projektering av vindkraftverk tar lång tid, och att kommunen vill att pågående projekt i gällande områden slutförs.