Sollentuna kommun köper vindkraftverk

Foto: sxc.hu

Kommunfullmäktige i Sollentuna har beslutat att köpa två egna vindkraftverk med option på ett tredje. Vindkraftverken ska placeras i en särskild vindkraftpark någonstans i Sverige. En upphandling pågår sedan en tid och beslutet innebär att denna fullföljs.

Elpriserna bedöms öka i framtiden och ju högre elpris på marknaden desto större fördel är det att investera i vindkraft. Sollentuna Energi har haft ett uppdrag att undersöka möjligheten att investera i vindkraft utifrån ett juridiskt, ekonomiskt och tekniskt perspektiv. Det finns för närvarande en skattebefrielse för den el som produceras för egen förbrukning. Elen från vindkraftverken ska huvudsakligen gå till att täcka kommunens eget behov.

– Investeringen i vindkraft är både bra för miljön en bra affär för kommunkoncernen säger Douglas Lithborn (M), kommunstyrelsens ordförande. Det finns en bred politisk enighet för att genomföra detta.       

Efter fullmäktiges beslut fullföljs nu upphandling av två vindkraftverk med option på ett tredje. Målet är att vindkraftverken ska kunna tas i drift 2014.

- Efter ett långt förberedelsearbete känns det nu roligt att beslutet är fattat så vi kan påbörja ett genomförande. Vi tror mycket på vindkraft och ett samägande med kommunen, säger Gösta Söderkvist, vd på Sollentuna Energi.

Sollentuna kommun kommer att äga vindkraftverken tillsammans med Sollentuna Energi och Sollentunahem.