Blaikenprojektet högintressant för EU

Bild: Blaikenvind

Vindparken på Blaiken har som ett av fyra svenska projekt nominerats för stöd från EU:s NER300-program, ett av världens största finansierings-program för förnybar energi.

Ett stöd kan innebära ett stort kliv framåt för utvecklingen av vindkraft i kallt klimat, säger Stefan Skarp, avdelningschef Investering hos Skellefteå Kraft.

Fyra av nio ansökningar som Sveriges lämnat in i konkurrens med övriga medlemsländer i EU har i en första gallring bedömts vara kvalificerade för stöd. Men då ett och samma land maximalt kan få tre projektstöd kommer ett av projekten att falla bort när EU senare i år fattar beslut om stöd till 16 av de 30 projekt som nominerats.

– Förutsättningarna är väldigt speciella uppe i fjällvärlden, men vi har tagit fram teknik som förhindrar isbildning på vingarna. Den används idag våra anläggningar i Uljabuouda och Malå, och vi hoppas kunna ta stora steg framåt i Blaikenprojektet, säger Stefan Skarp..

Mer än halva Nordens yta har den typen av klimat som kräver system för att hantera exempelvis isbildning. Tekniken efterfrågas var helst i världen där det förekommer vindkraftsetableringar i arktiska klimat:

– Vidareutvecklingen av vindkraftutvinning i kallt klimat är en global angelägenhet. Det är ett viktigt men också väldigt kostsamt arbete som vi hoppas kunna slutföra om vi tilldelas stöd från NER300, säger Stefan Skarp.

Den första omgången av NER300 finansieras av försäljningen av 200 miljoner utsläppsrätter och man räknar med att det kommer att finnas mellan 1,3 till 1,5 miljarder euro, alltså mer än 10 miljarder kronor, att fördela på projekten.

NER300 är ett bland flera finansieringsinstrument för att nå EU:s 20-20-20-mål som går ut på att till år 2020 uppnå 20 procent förnybar energi, 20 procent mindre utsläpp av växthusgaser och 20 procent energieffektivisering. Stöd kan som mest uppgå till 50 procent av merkostnaderna jämfört med kostnader för en konventionell anläggning.

De fyra svenska projekten som kan få stöd är förutom Blaiken också Pyrogrot (Billerud), SmartGrid Gotland (Gotlands Energi) och GoBiGas 2 (Göteborgs Energi). Utöver dessa finns ett femte svenskt projekt med som reserv: Bio2G (Eon).