Energianvändningen minskar inom industri och transport

Foto: Morguefile

Fram till 2014 bedöms energianvändningen inom industri- och transportsektorn minska på grund av vikande konjunktur. Inom bostäder och service förväntas energianvändningen dock att öka jämfört med 2011 som var ett relativt milt år, visar Energimyndighetens kortsiktsprognos.

År 2014 uppgår den slutliga energianvändningen i Sverige till 388 TWh. Det innebär en ökning med 6 TWh jämfört med 2011.

Ökningen beror på att energianvändningen inom sektorn bostäder och service förväntas växa som ett resultat av svalare utomhustemperaturer. 2011 var ett milt år medan år 2012 enligt mätningar väntas bli kallare jämfört med 2011 varpå energianvändningen bedöms öka för uppvärmning. År 2014 uppgår energianvändningen inom sektorn till 157 TWh vilket är en ökning med knappt 7 procent jämfört med 2011.

Konjunkturnedgången, vilken baseras på Konjunkturinstitutets prognos, påverkar energianvändningen inom transportsektorn som antas minska år 2012 jämfört med 2011. Trots minskningen bedöms biodrivmedelsanvändningen fortsätta öka.

– Just nu råder dock en viss osäkerhet inom transportsektorn. Sektorn kommer att påverkas mycket av resultaten av pågående utredningar gällande kvotplikt för biodrivmedel och fossiloberoende fordonsflotta, säger Charlotte Anners på Energimyndigheten i ett pressmeddelande.

Den rådande osäkerheten kring konjunkturen påverkar också industrisektorn starkt och produktionsvolymer samt energianvändning beräknas minska i de flesta branscherna under 2012. Enligt prognosen minskar energianvändningen inom industrisektorn med 2 procent (2 TWh) till år 2014 jämfört med 2011.

Elproduktionen bedöms öka fram till 2014 med en stor nettoexport som följd. Elexporten förutsätter dock normal produktion i vatten- och kärnkraftverken eftersom dessa kraftslag dominerar den svenska elproduktionen. Den förnybara elproduktionen ökar på grund av ökad produktion med biobränsle och vindkraft.

– Vad gäller vindkraftsproduktionen är trenden uppåtgående. Under 2011 ökade produktionen till en nivå på drygt 6 TWh och den bedöms fortsätta att öka till drygt 9 TWh år 2014, säger Charlotte Anners på Energimyndigheten.

Kortsiktsprognosen finns att läsa här