EU:s vindkraft tredubblas till 2020

Foto: sxc.hu

Vindkraften i EU förväntas stå för 14 procent av elproduktionen år 2020, men Sverige halkar efter och förväntas bara ha 8 procent vindkraft 2020. Det framgår av de 27 medlemsstaternas nationella handlingsplaner till EU, enligt en sammanställning av European Wind Energy Association (EWEA).– Det är märkligt att Sverige inte har bättre ambitioner än så.  Vi har mycket goda förutsättningar för vindkraft och det är fullt möjligt att öka den planerade vindkraftutbyggnaden så att den år 2020 åtminstone motsvarar genomsnittet i EU, säger Gunnar Fredriksson, vice vd i Svensk Vindenergi.Irland förväntas ha störst andel vindkraft år 2020, 36 procent, följt av Danmark med 31 procent. I Tyskland förväntas andelen uppgå till 19 procent.I Sverige är potentialen att bygga vindkraft stor tack vare tillgången till stora landområden med goda vindförhållanden. Sverige har exempelvis större landyta än Tyskland, en tiondel så många invånare och har betydligt bättre vindlägen, enligt Svensk Vindenergi.– En stor del av svensk elproduktion kommer från vattenkraft, och det är bra för en storskalig vindkraftsutbyggnad, eftersom vattenkraften kompletterar vindkraften på ett mycket bra sätt. Inget av de länder som beräknas ha mycket mer vindkraft än Sverige har tillnärmelsevis lika mycket vattenkraft i systemet, säger Gunnar Fredriksson.EU ser enligt planerna ut att uppnå sitt mål om 20 procent förnybar energi år 2020. När det gäller elanvändningen förväntar medlemsländerna att den förnybara andelen kommer att uppgå till 34 procent, varav 14 procent från vindkraft, 10,5 procent från vattenkraft, 6,6 procent från biokraft, 2,4 procent från solceller, 0,5 procent från koncentrerad solkraft, 0,3 procent från geotermisk energi och 0,1 procent från olika typer av havsenergi.