Närboende positiva till Kattegatt Offshore

Majoriteten av närboende är positiva eller neutrala till havsbaserad vindkraft i Falkenberg. En opinionsundersökning genomförd av SIFO med anledning av Kattegatt Offshore visar att en majoritet av de som bor i närheten av Falkenbergskusten känner till planerna på en havsbaserade vindkraftspark och ställer sig positiva eller neutrala till förslaget.

Av de tillfrågade som kände till planerna på en havsbaserad vindkraftspark i Falkenberg visade sig 52 procent vara positiva och 22 procent neutrala till projektet.

– Vi är mycket glada över att så många är positiva. Att så många som 87 procent svarar ”ja” på frågan om de känner till att det ansöks om en etablering till havs i Falkenberg tar vi som ett gott betyg på vårt kommunikationsarbete, säger Christofer Åslund från Göteborg Energi, som ingår i projektets styrgrupp.

Undersökningen baseras på telefonintervjuer med 300 personer boende i närheten av det område där den havsbaserade vindkraftsparken Kattegatt Offshore planeras i Falkenberg. SIFO genomförde undersökningen på uppdrag av Favonius och Göteborg Energi.

De faktorer som flest tillfrågade tror kommer att påverkas positivt av en etablering till havs är sysselsättning (52%) och el-pris (31%) medan landskapsbild (47%) och djurliv (40%) är de faktorer som flest tror kommer att påverkas negativt.

SIFO-undersökningen visar också att en stor majoritet (89 %) av de tillfrågade har en positiv inställning till vindkraft som energikälla. På frågan om vilka energislag Sverige ska satsa mer på än idag kom solenergi först (87%), följt av vindkraft (70%) och vågkraft (70%).