Havsbaserad vindkraft – en outnyttjad möjlighet

Östersjön har enorma möjligheter att förverkliga havsbaserad vindkraft. Foto: Wpd
Charlotte Bergqvist, Wpd Offshore. Foto: Wpd

Behovet av el kommer att öka. Nyligen publicerade EU rapporten ”Energy Roadmap 2050” som innehåller scenarier för Europas energisystem. I samtliga scenarier bedöms användningen av elektricitet att öka, även i det mest energisparande scenariot. Samtidigt kommer mer än hälften av EU:s elanvändning fortfarande från fossila bränslen. Vår kontinent står inför en utmaning vars omfattning kan vara svår att överblicka.

I det korta perspektivet står även Sverige inför stora utmaningar. Dels i form av nyinvesteringar i elproduktion på grund av åldrande reaktorer och dels på grund av behovet av ny produktion i södra Sverige. Den nyligen genomförda indelningen i prisområden har illustrerat den obalans som råder mellan produktion och konsumtion av el, framförallt i södra Sverige, med höga elpriser som följd.

Utmaningen är att bygga storskalig produktion med låg miljöpåverkan i de områden där den nya produktionen främst behövs. Havsbaserad vindkraft löser den ekvationen, exempelvis i södra Sverige och storstadsområden. Det finns idag projekt under utveckling som tillsammans skulle kunna leverera 28 TWh. Projekt motsvarande 8 TWh finns redan tillståndsgivna. Potentialen är enormt mycket större än så och enligt den Europeiska miljömyndigheten (EEA) har Östersjöregionen den största potentialen för havsbaserad vindkraft i Europa (Onshore and Offshore Potential, 2009, EEA).

Marknaden för havsbaserad vindkraft är idag begynnande precis som marknaden för landbaserad vindkraft var för 20 år sedan. Sedan dess har den landbaserade vindkraften vuxit kraftfullt med 32 % årligen. Liknande scenarier målas upp för den havsbaserade vindkraften. I Europa bedöms produktionen från den havsbaserade vindkraften att tiodubblas från dagens 14 TWh till ca 140 TWh år 2020. Utvecklingen i Nordsjön går snabbt med Tyskland och England som starkaste pådrivare.

Östersjön har betydligt gynnsammare förutsättningar än Nordsjön där den stora utbyggnaden nu sker. Området erbjuder bräckt vatten med låg salthalt och få tillfällen av extremvindar och extremvågor. Leverantörer av teknik, utrustning och logistik ser möjligheter till förenklingar och tillgängligheten till parken blir bättre, vilket ger kostnadsbesparingar. Östersjöns mildare klimat ger andra förutsättningar för en utbyggnad av havsbaserad vindkraft jämfört med t.ex Nordsjön. Med vad som kan kallas innanhavsteknik kan vi bygga havsbaserad vindkraft anpassad till Östersjön och andra innanhav med kraftigt reducerad kostnad. Wpd:s beräkningar visar att kostnaden blir cirka 30 % lägre än i Nordsjön, och därmed i princip konkurrenskraftig inom ramen för elcertifikatsystemet.

Trots stor potential, tillståndsgivna projekt, gynnsamma förutsättningar och behov av nyinvesteringar i storskalig elproduktion går utvecklingen i Sverige långsamt. En satsning skulle ge Sverige inte bara en tryggad elförsörjning, utan också en möjlighet att skapa en ny nisch i att utveckla koncept och system för innanhavet. Denna utveckling drivs just nu av wpd genom projektet Storgrundet utanför Söderhamn.

Vi ser oss kunna förverkliga projektet Storgrundet inom ramen för elcertifikatet förutsatt att nätanslutningen läggs utanför projektbudgeten och istället anses tillhöra stamnätet. Det är inte orimligt om vi tittar på våra grannländer där Danmark och Tyskland har liknande upplägg. Det är inte heller orimligt då andra nät i Sverige, exempelvis Gotlands-kabeln som ska föra mer vindkraftsel från Gotland till fastlandet, bekostas av kollektivet genom Svenska Kraftnät. Den vanligaste föreslagna lösningen för elprisområde 4 är idag att förstärka överföringskapaciteten. Det krävs säkerligen, men det borde kompletteras med utbyggnad av ett fåtal anslutningar för havsbaserad vindkraft för att tillföra ny kapacitet där den bäst behövs. Båda åtgärderna fyller samma syfte: Att minska flaskhalsarna mellan produktion och konsumtion. Det är rimligt att de också finansieras på samma sätt.

Östersjön har enorma möjligheter att förverkliga havsbaserad vindkraft betydligt mer kostnadseffektivt än på andra håll. Det lägger också grunden för projektering och produktion av lösningar byggda på innanhavsteknik som senare kan exporteras till andra innanhav i världen. Framför allt är det en möjlighet att på ett kostnadseffektivt sätt bidra till energiförsörjningen i Sverige.

Sverige skulle kunna göra något revolutionerande om vi bara tar första steget!

Wpd Offshore Stockholm AB

CHARLOTTE BERGQVIST