Favonius vill bygga vindkraft i Kattegatt

Foto: sxc.hu

Favonius arbetar vidare med satsningen på havsbaserad vindkraft i Kattegatt. Nu presenteras nya utredningar och lokaliseringsförslag för allmänheten.

Favonius tror starkt på sitt vindkraftsprojekt, Kattegatt Offshore. Efter att ha fått avslag på det ursprungliga förslaget bland annat med motiveringen att alternativ lokalisering inte utretts tillräckligt, startades en omfattande undersökning av ett större kustområde. Nu konstaterar Favonius och Triventus Consulting att de var på rätt plats från början – Falkenbergskusten står fast som det mest lämpliga alternativet.

Hela kusten från Skåne till Norges gräns har granskats utifrån ett stort antal faktorer, bland annat kommunernas inställning till vindkraft, fiskbeståndet, yrkesfiskets intressen, luft- och sjöfartens intressen, bottendjup och styrkan i nätanslutningspunkterna.

När alla undersökningar sammanställts kunde man konstatera att det finns ett fåtal möjliga platser för havsbaserad vindkraft längs denna kuststräcka. Den mest lovande platsen där det även är ekonomiskt försvarbart att bygga vindkraft visade sig vara vid det nygamla så kallade Skottarevsalternativet.

Favonius satsning ligger även i linje med Falkenbergs lokalpolitiska mål om att vara en ledande miljökommun, bland annat i arbetet med förnybar energi.

– En majoritet av politikerna har hela tiden varit positiva till havsbaserad vindkraft och vi ser stor potential att nå klimatmålen genom satsningar på vindkraft, säger kommunråden Marie-Louise Wernersson (C), Gerry Norberg (S) och Claës Ljung (M).

De lyfter också fram att kommunen i sitt förslag till vindbruksplan ställer sig positiv till att vidare utreda vindkraft till havs.

Det omfattande utredningsarbete som genomförts har baserats på myndigheternas krav och synpunkter som framkommit i tidigare domslut.