Vindkraft och miljörätt

Buller och påverkan på fågellivet är två viktiga faktorer vid placeringen av vindkraftverk. Foto: RGBStock

Vindkraften är för många sinnebilden av miljövänlig energiproduktion. Energislagets mindre positiva miljöeffekter måste emellertid också tas med i beräkningarna då vindkraften byggs ut.

Vindkraften är en förnyelsebar och i stort sett utsläppsfri energikälla som kan bidra till att uppfylla Sveriges miljömål och Energimyndigheten har som expertmyndighet för vindkraften fått i uppdrag att stödja och underlätta en expansion av vindkraften i Sverige. Som en del i detta arbete måste man emellertid även ta hänsyn till vindkraftens miljöpåverkan när det gäller människor, djur och natur.

MiljöbalkenUtbyggnaden av vindkraften regleras framförallt av miljöbalken och plan- och bygglagen. Tillämpningen av miljöbalken, som är Sveriges huvudlagstiftning när det gäller miljörätt, ska se till att olika miljöintressen, som att skydda människors hälsa mot olika slags störningar, att skydda naturen och kulturmiljön och att hushålla med miljön, tillgodoses.

Precis som andra verksamheter ska vindkraften enligt miljöbalken utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Miljöbalken begränsar också vindkraftsutbyggnaden inom vissa områden, som är avsatta för bevarande av naturmiljöer, biologisk mångfald och/eller kulturmiljöer.

En ansökan om tillstånd för uppförande av vindkraftverk måste innehålla en så kallad miljökonsekvensbeskrivning. Syftet med denna miljökonsekvensbeskrivning är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som det eller de planerade vindkraftverken kan medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt och dels på annan hushållning med material, råvaror och energi. På så vis möjliggörs en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och på miljön.

För vindkraftens del är valet av plats en viktig del av miljökonsekvensbeskrivningen. Lokaliseringsregeln i miljöbalken kräver nämligen att man ska välja en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och för miljön.

Fåglar, fisk och bullerEtt viktigt hänsynstagande när det gäller placeringen av vindkraftverk är buller, som bland annat medför att vindkraftverk inte kan placeras för nära annan bebyggelse.

Fast praxis är enligt avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen att bullret från vindkraftverk inte får överstiga 40 decibel ekvivalent nivå utomhus vid bostäder och att den sökande måste visa att det finns tekniska och faktiska förutsättningar för att klara av den nivån. Mark- och miljööverdomstolen har också fastställt att ett bullervillkor på 35 decibel kan vara nödvändigt i den del av ett naturreservat som särskilt pekats ut som tyst område.

Vindkraftverkens placering kan också påverka växt- och djurliv. Enligt Naturvårdsverket, som med finansiering från Energimyndigheten driver kunskapsprogrammet Vindval för att studera vindkraftens miljökonsekvenser, tyder forskningen emellertid hittills på att djurlivet endast påverkas i begränsad omfattning av vindkraftverk.

Den främsta risken är att fåglar störs eller dödas, till följd av kollisioner med vindkraftverkens rotorblad, förlust av livsmiljöer och barriäreffekter. Om det visar sig att det finns artskyddade fåglar som enligt en rapport från Vindval är känsliga för vindkraftverk och de eller deras livsmiljöer kan skadas så kan en plats därför vara otillåten för vindkraftverk. Dessutom riskerar fladdermöss att krocka med vindkraftverken.

Enligt Naturvårdsverket kan man emellertid med god planering av var och hur utbyggnaden sker i många fall begränsa påverkan på fåglar och fladdermöss.

När det gäller havsbaserad vindkraft menar Naturvårdsverket att mycket tyder på att fiskar inte påverkas av vindkraftens ljud och vibrationer och att vindkraftverkens fundament till och med kan fungera som konstgjorda rev.