Långtidsprognos förutspår höga elpriser vintertid

Foto: sxc

I sin långtidsprognos, som sträcker sig till år 2030, räknar elbolaget Bixia med en snabbare minskning av kärnkraftsproduktionen. Elbolaget förutspår ett besvärligt läge med risk för höga elpriser vintertid, trots fortsatt utbyggnad av förnybar el.

– I våra långtidsprognoser väger vi in olika scenarier, men oavsett vilket som slår in kommer den nordiska elmarknaden att präglas av kraftigt förstärkt energibalans fram till 2020. Det beror i första hand på utbyggnaden av förnybar energi. Däremot räknar vi med att stängda reaktorer kommer att minska energitillförseln kraftigt omkring år 2025, säger Anders Engkvist, chefsanalytiker på Bixia.

I den uppdaterade långtidsprognosen som sträcker sig till 2030 räknar bolaget med att de tre svenska kärnkraftreaktorerna (Oskarshamn 1 och Ringhals 1 och 2) stängs till år 2025, vilket ger en markant minskning av produktionen. Jämfört med prognosen från i våras har Bixia prognostiserat att stängningen av Oskarshamn 1 tidigareläggs till år 2019.

– Det är vår prognos som bygger på de signaler som Eon har gett gällande lönsamheten för de äldsta reaktorerna samt uttalande från Vattenfall. Vi har dessutom tagit hänsyn till kommande krav på oberoende härdkylning, säger Anders Engkvist.

Balansen kan förbättras av ökad vindkraft Bixia har gjort beräkningar på effektbalansen vintern 2025/2026 utifrån nedstängning av den svenska kärnkraften.

– Jämfört med Svenska kraftnäts analyser inför kommande vinter kommer vi att ha ett mycket mer besvärligt läge 2025/2026 trots utbyggnaden av förnybar energi. Men då har vi använt den tillgänglighet för vindkraft som Svenska kraftnät räknar med och som ligger på sex procent de kallaste dagarna. Det är mycket möjligt att vindkraften då är uppe i 10 procent vilket skulle förbättra balansen med flera hundra MW, säger Anders Engkvist.

Prisvariationer över dygnet Bixia räknar med att elpriserna framöver kommer att variera mer under dygnet. Vid våtår i Norden kan det tidvis bli låga elpriser då mycket förnybar el pressar priserna utöver den befintliga vattenkraften. Samtidigt hålls priserna även nere under torrår tack vare mer vindkraft.

– Att priserna kommer att variera mycket över dygnet beror framförallt på mycket mer vindkraft i framtiden. Det här kan vi se tecken på redan idag, där vindkraften tydligt har pressat ner elpriserna vid blåsigt väder, säger Anders Engkvist.