Ingen vindkraftspark för Söderköpings Vind

Foto: Marcus Samuelsson

Miljöprövningsdelegationen avslår ansökan om att anlägga en större vindkraftspark i Valdemarsviks och Söderköpings kommuner, skriver affärsliv.com.

Söderköpings Vind ansökte i mars 2013 om att få uppföra 23 vindkraftverk, med en maximal totalhöjd om 220 meter, och en gruppstation på ett tiotal fastigheter inom Söderköpings och Valdemarsviks kommuner. Vindkraftverken kommer årligen kunna producera el till 38 000 hushåll, cirka 5000 kilowattimmar per år.

Området i fråga består till övervägande delen av skogsmark och Energimyndigheten har pekat ut delar av området som riksintresse för vindbruk. All mark i projekt ägs av personer som medverkar i projektet.

Både Söderköpings och Valdemarsviks kommun har tillstyrkt anläggningens uppförande men Miljöprövningsdelegationen avslår ansökan i sin helhet eftersom de anser att platsen för delar av vindkraftsanläggningen är direkt olämplig då den riskerar att påtagligt skada det utpekade riksintresset för friluftslivet som finns i området.

Dessutom anser miljöprövningsdelegationen att den sökta verksamheten är helt oförenlig med artskyddsförordningens bestämmelser. Trots att en genomförd inventering inte visat några tecken på att det finns häckande havsörnar i anslutning till något vindkraftverk, finner Miljöprövningsdelegationen det som sannolikt att samtliga planerade vindkraftverk ingår i havsörnsrevir. Vid en genomförd observation på området ska det ha setts 18 havsörnar samtidigt, varav fem av dem var vuxna örnar.