Svensk Vindenergi välkomnar budgeten om förnybar energi

Foto: Wikimedia Commons

Regeringen vill inleda diskussioner med Norge för att öka ambitionsnivån i elcertifikatsystemet till 2020. Målet bör vara ”minst 30 terawattimmar” ny förnybar el, vilket ska ersätta nuvarande målsättning. Det framgår av budgetpropositionen.

– Det är nödvändigt att regeringen snabbt påbörjar diskussionerna med Norge så att den ökade ambitionsnivån kan beslutas redan under nästa år. Vi hoppas att den exakta nivån sätts så att utbyggnaden av förnybar el kan fortsätta i samma takt som de senaste åren, säger Annika Helker Lundström, vd i Svensk Vindenergi.

Enligt budgetpropositionen avser regeringen ”att utreda hur stödet för havsbaserad vindkraft kan stärkas”.

– Det är viktigt att regeringen utreder hur stödet till havsbaserad vindkraft kan utformas. Det är nödvändigt för systemets fortsatta funktion att havsbaserad vindkraft läggs utanför det teknikneutrala elcertifikatsystemet när ett separat stöd införs så att inte konkurrensen snedvrids. Svensk Vindenergi förespråkar ett upphandlingssystem liknande det som finns i Danmark, säger Annika Helker Lundström.