”Elcertifikatsmarknaden kräver effektivare tillståndsprocess”

Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi. Foto: Svensk Vindenergi

Nu har avtalet om en gemensam svensk-norsk elcertifikatsmarknad undertecknats. Målet med det gemensamma elcertifikatsystemet är att öka den förnybara elproduktionen med drygt 26 TWh mellan 2012 och 2020. Ministrarna uppgav att utbyggnaden av förnybar el produktion antas fördela sig jämnt mellan de två länderna.

Analyser visar att Sverige och Norge har likvärdiga förutsättningar för vindkraft. Däremot kan hinder i den svenska tillståndsprocessen, som det kommunala vetot och Försvarsmaktens stoppområden, bromsa utbyggnaden. Vid pressträffen efter undertecknandet framhöll Maud Olofsson att det måste bli enklare att bygga vindkraft.

– Det var ett viktigt besked från Maud Olofsson att tillståndsgivningen för vindkraft måste snabbas på och förenklas. Onödiga hinder måste tas bort så att kostnaderna för konsumenterna kan hållas nere, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.   

– I ett teknikneutralt system som strävar efter att stärka konkurrensen mellan och inom kraftslag är det förstås en förutsättning att både ekonomiska och tillståndsmässiga villkor är så likvärdiga som möjligt. Särskilt viktigt är det att nätanslutningsvillkoren är harmoniserade när en gemensam elcertifikatsmarknad träder i kraft, säger Annika Helker Lundström.   

Enligt avtalet ska den första kontrollstationen äga rum senast före utgången av 2015 och därefter vart fjärde år, om inte det råd som tillsätts fastställer något annat.

– Det finns flera fördelar med en större certifikatmarknad, men osäkerheter kvarstår. Vi menar att en särskild kontrollstation ska införas år 2013 och att efterföljande kontrollstationer ska ske med tätare intervall för att garantera att den nya marknaden fungerar som tänkt, säger Annika Helker Lundström.