Finsk vindkraft siktar på svenskt nät

Foto: Martin von Brömssen

Ska bara inhemsk vindkraft få ta del av det svenska stödsystemet? Eller ska ett åländskt företag ha rätt till svenska elcertifikat? Inom kort kommer ärendet att avgöras i EU-domstolen vars utslag kan få långtgående konsekvenser för de olika stödsystemen för förnybar elproduktion i EU-länderna.

För fem år sedan ansökte Ålands Vindkraft om att få ta del av det svenska stödsystemet för förnybar elproduktion för bolagets landbaserade vindkraftpark Oskar. Åland ligger på finskt vatten men elnätet är kopplat till det svenska. Därför ansökte företaget om att få ta del av det svenska elcertifikatsystemet.

Energimyndigheten i Sverige avslog dock bolagets ansökan med hänvisning till att enbart förnybar elproduktion inom landets gränser kan få ta del av det svenska stödsystemet.  Ålands Vindkraft AB överklagade beslutet med hänvisning till att Energimyndighetens beslut strider mot EU-fördraget om fri rörlighet för varor.

För två år sedan skickade förvaltningsrätten i Linköping ärendet vidare till EU-domstolen som den 1 juli kommer med sitt avgörande.

Domstolens generaladvokat har redan lämnat ett förslag till avgörande. Han menar att Energimyndighetens beslut på ett oriktigt sätt utesluter det åländska bolaget från det svenska elcertifikatsystemet. I EU-direktivet om förnybar energi finns det en artikel som ger medlemsstaterna rätt att själva bestämma i vilken utsträckning som produktion utomlands ska få delta i ett lands stödsystem. Generaladvokaten anser att den artikeln är ogiltig eftersom den strider mot EU-fördraget om fri rörlighet för varor och ger därmed ger han Ålands vind rätt i sin överklagan. 

Om EU-domstolen går på generaladvokatens linje kan det få konsekvenser för medlemsländernas olika stödsystem för förnybar elproduktion.