Vindval förlängs med tredje etapp

Foto: Luis Alves

För att säkerställa en hållbar vindkraftutbyggnad i Sverige är det viktigt att planerings- och tillståndsprocessen är effektiv och ändamålsenlig. Energimyndigheten har identifierat det som ett av de viktigaste utvecklingsområdena, och förlänger därför kunskapsprogrammet Vindval med en tredje etapp.

Beslutet innebär att myndigheten avsätter sammanlagt 27 miljoner kronor för genomförande av Vindvalprogrammet etapp 3. Programmet förlängs därmed till 30 juni 2018.

De senaste åren har utbyggnaden av vindkraft tagit ordentlig fart. Det har lett till många kontrollprogram som lokalt undersöker vindkraftens effekter på miljö, natur och djur. För att skapa en mer kostnadseffektiv utbyggnad finns det behov av att ta vara på, analysera och tillgängliggöra betydelsefull kunskap som tillkommit genom kontrollprogrammen.

− Under tidigare etapper har Vindval fokuserat på miljöeffekter. Nu är det dags att hitta metoder för att använda den kunskapen på rätt sätt, säger Lars Andersson, chef på Energimyndighetens vindenhet.

Projekt inom Vindval etapp 3 kommer att följa upp, dra lärdom och sprida erfarenheter från beslutade parker som är i drift. Dessutom kommer man att arbeta för att öka kontaktytan mot andra länder, för att få en effektiv kunskapsöverföring. Nya metoder för planering, beslut, drift och uppföljning av vindkraftsverksamhet är också angeläget.

Vindvals mål för programperioden är framför allt att resultat från programmet kommer till användning i planerings- och beslutsprocesser, tillsyns- och kontrollprogram samt myndigheters vägledning.

Energimyndigheten finansierar Vindval medan Naturvårdsverket ansvarar för driften.