Vattenfall undersöker vindkraftsetablering i Falkenberg

Foto: Vattenfall

Ytterligare ett nytt område lämpligt för vindkraftproduktion har säkrats av Vattenfall i Falkenbergs kommun, Projektet kallas Sjönevad och är utpekat som lämpligt område i kommunens vindbruksplan.

I Sjönevad har Vattenfall skrivit avtal med ett tiotal privata markägare för att undersöka möjligheten för ytterligare en vindkraftpark. I området kan det rymmas omkring 10 kraftverk. Vattenfall har tillsatt en projektgrupp som närmare ska undersöka området inför en eventuell etablering.

-  Vi har bedömt platsen som intressant för vindkraft och vill nu närmare undersöka dess lämplighet för en etablering, säger Staffan Snis, projektledare för projektet Sjönevad i ett pressmeddelande.

Vattenfall har sedan flera år tillbaka varit aktiv i vindkraftsutbyggnaden i Falkenbergs kommun. Under våren 2014 kommer vindkraftparken Hjuleberg att bli klar och dessutom har Vattenfall ett lagakraftvunnet tillstånd för vindkraftparken Högabjär, som gränsar till Hjuleberg. Det nu undersökta projektet Sjönevad kommer att ligga i anslutning till dessa två parker.

-  Området är utpekat som lämpligt för vindbruk i kommunens vindbruksplan och vi vet att det blåser bra. Det är kuperad skogsmark, inga hus eller boenden inom det avtalade området, säger Staffan Snis vidare.

Parallellt med vindmätningar görs det många inventeringar och undersökningar som behövs inför en tillståndsansökan. Innan den lagliga processen med samråd och utarbetande av en miljökonsekvensbeskrivning, så kommer ett informationsmöte med närboende och andra intresserade att hållas. Detta möte är planerat till slutet av maj.

 

Fakta Sjönevad Antal kraftverk: 10 st Total effekt: 25 MW Total produktion: 75 GWh (räknat med 3000 drifttimmar). Produktionen vid Sjönevad beräknas ge el till15000 hushåll