Ökade krav på havet kräver planering för att undvika konflikter

Foto: sxc

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har kommit ut med rapporten ”Havsplanering – Nuläge 2014”. Rapporten är ett avstamp för arbetet med havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet

– Havsplanering ger förutsättningar för ett hållbart nyttjande av våra hav. Den innebär en helt ny tvärsektoriell diskussion om hur vi ska använda havet nu och i framtiden, säger Jan Schmidtbauer Crona, utredare på HaV.

Havsplanerna ska vara vägledande och tillämpas vid beslut som rör havet. Med hjälp av erfarenheter från den kommunala fysiska planeringen börjar nu utvecklandet av en ny fysisk planering för Sveriges hav.

Våra svenska havsområden hyser en mängd viktiga livsmiljöer, allt från musselbottnar och tångskogar till ålgräsängar, korallrev och utsjöbankar. Men, havet mår inte så bra. Decen­niers utsläpp av näringsämnen och miljögifter från land via vatten och luft, i kombination med ett alltför omfattande fiske och andra mänskliga aktiviteter har lett till övergödning, syrebrist, minskning av viktiga fiskarter och minskad biologisk mångfald. Klimatförändringen leder till ökad havsförsurning och höjning av havsnivån.

– Samtidigt väntas havsrelaterade verksamheter öka kraftigt de närmaste 20 åren. Exempelvis pekar EU:s strategi för blå tillväxt ut vatten­bruk, kustturism, marin bioteknik, havsenergi och utvinning av material till havs som intressanta verksamheter, säger Joacim Johannesson, utredare på HaV.

Turismen är redan idag en basindustri. Det kommersiella fiskets direkta bidrag till den svenska ekonomin värderas till cirka 560 miljoner kronor.  Sjöfarten svarar för en dominerande del av transporterna i den svenska utrikeshandeln och fram till år 2050 förväntas en fördubbling av utrikes sjötransporter av gods. Bland annat väntas ökad export av järnmalm från gruvorna Kiruna, Gällivare, Pajala och i Bergslagen. Kryssningstrafiken på Östersjön fortsätter att öka med fler och större fartyg.

Havet är också viktigt för Sveriges försvar med marina övningsområden på väst-, syd-, ost-, och norrlandskusten. Östersjön har också stor betydelse för svensk signalspaning

Samtidigt ökar kraven på att vi ska skydda och bevara havet. Sverige har bland annat åtagit sig att skydda minst tio procent av kust- och havsområden till år 2020. För att klara målet behöver ytterligare 5700 kvadratkilometer av marina områden skyddas. Östersjön är utpekat som ett särskilt känsligt havsområde med strängare krav för utsläpp av olja, toalettavfall och fast avfall. Inom EU pågår ett unikt marint miljöarbete genom havsmiljödirektivet. Kuststaterna ska tillsammans bedöma det marina miljötillståndet, beskriva hur man ska följa upp det och sätta upp och genomföra åtgärder så att en god miljöstatus kan uppnås till år 2020.

En viktig del i HaV:s arbete har varit att sammanställa och belysa var i havet det finns risk för konflikter mellan olika intressen. Exempelvis kan friluftsliv och turism både vara i konflikt med och samverka med varan­dra. Turister söker sig ofta i större grupper till platser med möjlighet att bo, äta och uppleva ordnade attraktioner medan friluftslivet ofta attraheras av orörd natur.

Fiske och naturvård kan stå i konflikt i känsliga havsområden. Exempelvis har bottentrålningen stor påverkan i känsliga Natura 2000-områden. Trålning och sjöfart är inte möjligt i en vindkraftspark. Sjöfarten kräver utrymme och kan komma i konflikt med flera olika intressen.

– Planering skapar beredskap för att möta en osäker framtid. Vi ser redan nu att vissa områden kommer att kräva ökad kunskap och fördjupad planering. I första hand gäller det områden som är högt nyttjade med känslig miljö eller stor risk för olyckor, säger Tomas Andersson, utredare på HaV.

För att havsplaneringen ska lyckas krävs en öppen process som inkluderar många aktörer på olika nivåer i samhället. HaVs arbete sker i samarbete med länsstyrelser, regionala aktörer, nationella myndigheter, kommuner, bransch- och intresseorganisationer . Under våren bjuder HaV in till en bred dialog kring nulägesbeskrivningen med möten runt om i Sverige. Det kommer också att vara möjligt att lämna synpunkter på rapporten på HaVs hemsida.

– Chans till insyn och påverkan är viktigt för att en havsplan ska bli accepterad och därmed till nytta. Besluten som rör havet blir tydliga och satta i ett sammanhang. Det är en stor och spännande uppgift, säger Eva Rosenhall, utredare på HaV.