Arise bokslutskommuniké för 2013

Foto: Arise

Under fjärde kvartalet, 1 oktober till 31 december 2013, var vindens energiinnehåll cirka 12 procent högre än medelvärdet sedan 2002 enligt dansk vindkraftstatistik. Medan vindens energiinnehåll under hela året var cirka 5 procent lägre än medelvärdet sedan 2002.

Under fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 87 (63) miljoner kronor, resultat före skatt till 31 (-11) miljoner kronor och resultat efter skatt till 27 (-7) miljoner kronor vilket motsvarar 0,82 (-0,22) kronor per aktie.

Under samma perioduppgick produktionen till 236 (109) gigawattimmar, varav produktionen från segmentet Egen vindkraftdrift uppgick till 124 (84) gigawattimmar och segmentet Samägd vindkraftdrift till 112 (25) gigawattimmar.

Under årets 12 månader uppgick nettoomsättningen till 231 (210) miljoner kronor och rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 195 (177) miljoner kronor varav resultatandel i Intressebolag för Jädraås bidrog med 16 (9) miljoner kronor.

Resultatet före skatt uppgick till 32 (-22) miljoner kronor och resultatet efter skatt till 29 (-16) mkr vilket motsvarar 0,86 (-0,47) kronor per aktie.

Produktionen under året uppgick till 599 (351) gigawattimmar, varav produktionen från Egen vindkraftdrift uppgick till 328 (326) gigawattimmar och Samägd vindkraftdrift till 271 (25) gigawattimmar.