Svensk Vindenergi: EU:s målnivå är för låg

Foto: Torbjörn Bergkvist

Svensk Vindenergi välkomnar att EU-kommissionen föreslår ett nytt bindande mål för förnybar energi på EU-nivå till 2030. Den föreslagna nivån på målet är dock alldeles för låg, enligt Svensk Vindenergi.

– Nu måste den svenska regeringen stödja EU-kommissionens förslag om att införa ett nytt förnybarhetsmål men agera för att både klimatmålet och förnybarhetsmålet höjs väsentligt, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.

EU-kommissionen föreslår att det bindande målet för utsläppsreduktioner inom EU ska vara 40 procent till 2030. Samtidigt föreslår kommissionen ett bindande mål på EU-nivå för andelen förnybar energi, som ska uppgå till 27 procent av energianvändningen år 2030. Eftersom det inte föreslås ett gemensamt stödsystem för hela EU är det är en stor brist att förnybarhetsmålet inte bryts ner på nationell nivå.

– Om man enbart har ett utsläppsmål med utsläppshandel som styrmedel har EU kommissionen tidigare beräknat att den förnybara energin kommer uppgå till 27 procent år 2030. Den nu föreslagna målnivån är på samma nivå och får i realiteten en begränsad effekt. För att vi ska klara 2-gradersmålet bör klimatmålet skärpas och målet för förnybar energi sättas till 45 procent, säger Annika Helker Lundström.

Flera länder i EU har förstått riskerna med ett ensidigt utsläppsmål och har tryckt på för en klimat- och energiöverenskommelse med parallella mål. I december vände sig åtta av medlemsländerna, däribland Italien, Tyskland, Frankrike och Danmark, till EU-kommissionen med önskan om ett mål för produktion av förnybar energi till år 2030. Men Sverige stod inte bakom uppmaningen.