Natura 2000-områden uppdateras

Foto: Martin von Brömssen

Regeringen har beslutat att ge landets länsstyrelser i uppdrag att uppdatera bevarandeplanerna för landets Natura 2000-områden. Dessutom vill regeringen att länsstyrelserna upprättar planer för de områden som ännu inte har några.

Många bevarandeplaner har inte reviderats sedan de skrevs samtidigt som arbetet med områdena har fortgått. Stora inventeringar i skyddade områden har också gett ny information som behöver arbetas in. Flera planer behöver dessutom ses över i de delar som rör prioriteringar av åtgärder för att uppnå eller upprätthålla gynnsam bevarandestatus för de arter och naturtyper som området är skyddat för. – Bevarandeplanerna är mycket viktiga dokument där målen för arbetet med naturvärdena i områdena fastställs. De ger också vägledning om en planerad åtgärd påverkar de värden som finns i området och klargör hur förvaltningsåtgärder är reglerade. Dessutom måste Länsstyrelserna ta sitt ansvar för att upprätta bevarandeplaner för de områden som ännu inte har några, säger miljöminister Lena Ek.

Regeringen ger samtidigt länsstyrelserna i uppdrag att ta fram bevarandeplaner för de Natura 2000 områden som idag saknar en plan samt att föreslå nya områden och kompletteringar av redan föreslagna områden för att täcka brister i Natura 2000-nätverket. Uppdragets del om uppdatering av bevarandeplanerna ska redovisas i december 2016.