”Energimyndigheten gjorde Holmöarna till riksintresse för vindbruk”

Foto: Jan Oelker
Per Hansson.

Holmöarna i Norra Kvarken är utpekade som ovärderliga ur en rad olika aspekter. Den viktigaste förklaringen till detta är ögruppens, av jungfrulig primärsuccession präglade, ostördhet som resulterat i ett unikt och naturligt betingat växt- och djurliv. Trots tydligt avslag från Naturvårdsverket i december 2012 hotas ögruppen ändå återigen av ett stort vindkraftsprojekt – nu med 204 meter höga väderkvarnar. Direkt efter ”lyckat” lobbyarbete på riksplanet.

Hela ögruppen utom en del av Holmön (nordön) samt stora havsområden är Naturreservat, Natura 2000 enligt både EU:s Fågeldirektiv och Habitatdirektiv. Ur Länsstyrelsens beslut och skötselplan från 1980 kan man läsa ”Ändamålet med naturreservatet är att för framtiden bevara Holmönaturen som i sig själv är av högsta värde med hänsyn till dess geologiska, botaniska, zoologiska och marinbiologiska betydelse samt göra den tillgänglig för naturstudier, forskning och friluftsliv.” Jag uppfattar att avgränsningarna till naturreservatet, samt därmed även Natura 2000-områdena, drogs inte för att biotoperna utanför var mer triviala utan för att tillgodose skogsägares intressen av viss utkomst av sina skogar. Hade man vetat vad en statlig energimyndighet 30 år senare skulle föreslå hade man säkert satt gränserna annorlunda och istället tillåtit ett anpassat kalhyggesfritt skogsbruk i vissa delar av reservatet.

Den nyligen genomförda fågelinventeringen på Holmöarna visar att många av de fågelarter, vars nationellt sett ovanligt täta förekomster föranledde naturreservatets bildande, häckar frekvent även utanför reservatsgränserna. Är Länsstyrelsen beredd att revidera gränserna så att de överensstämmer med rödlistade fågelarters samt de av EU prioriterade habitatens förekomst? Likaså borde Holmögadd inneslutas i Riksintresse för friluftsliv nu när militären ”lämnat av”!

Dessutom är Holmöarna förutom Holmögadd (fd militär aktivitet) med angränsande havsområden enligt Miljöbalken utpekade som Riksintresse för Friluftsliv. Hela ögruppen med omfattande havsområden förutom västra delen av själva Holmön är Riksintresse för Naturvård. Stora Fjäderägg och Holmö by är Riksintresse för Kulturmiljövård. Slutligen är Holmöarna en oförklarligt bortglömd pärla av ett Världsarv som sträcker sig från östra Kvarken i Finland till vårt Höga Kusten. Holmöarna är också rekommenderade av Lonely Planet som ett attraktivt besöksmål för utländska turister.

Sist, men inte minst, är hela ögruppen från Holmögadd i söder till Stora Fjäderägg i norr plus ett långsmalt havsområde norrut genom Västra Kvarken upp mot Bygdeå av Riksantikvarieämbetet utpekat som ”Kustområde med särskilda kulturmiljövärden”. Det innebär ”Områden som är känsliga för storskalig utbyggnad av vindkraftverk, som bör undantas från vindkraftsutbyggnad av bevarandeskäl. De områden som enligt riksantikvarieämbetet bör hållas fria från vindkraftverk för att värna en fri horisont från vissa särskilt värdefulla delar av kusten”.

Jag var fram till 20 december 2013 övertygad om att dessa, med skattemedel framtagna och juridiskt bindande hänsyn, skulle vara en garanti mot storskalig industriell verksamhet på denna, en av landhöjningens skönaste skapelser. Men så kom Slite vinds och ÅF Infraplans julklapp i form av förnyad samrådsomgång avseende 23 stycken 204 m höga elproduktionsanläggningar med tillhörande infrastruktur i primärlandskapet som en palissad runt naturreservatet. Det skedde TVÅ dagar efter Energimyndighetens pressmeddelande om att exakt dessa projekteringsområden plötsligt blivit Riksintresse för Vindbruk!

Nu står min förhoppning till att de skattefinansierade naturvårdsföreträdarna vid Länsstyrelsen i Västerbotten och Umeå kommuns Samhällsbyggnadskontor snarast utnyttjar sin rätt att avgöra var regionens vindkraftsel ska produceras – eller rättare sagt står fast vid de sedan flera decennier fastställda hänsynsbestämmelserna och avstyr detta (och alla andra) vansinnesprojekt rörande vindkraft på eller invid Holmöarna. Om ändå vägen dit inte hade behövt kosta så mycket lidande för så många direkt eller indirekt berörda, människor såväl som djur och natur!

Per Hansson

Husägare på Holmön hösten 2013 (Per Hansson sitter i Sävar kommundelsnämnd för C, men skriver detta i egenskap av privatperson)