Kungliga Vetenskapsakademiens trovärdighet ifrågasatt

Foto: Fredrik Herrlander

Svenska Kraftnäts ge­ne­ral­di­rek­tör begär att aka­de­mi­ens ener­gi­ut­skott rättar felaktiga på­stå­en­den. Mikael Odenberg, som är ge­ne­ral­di­rek­tör för Svenska Kraftnät, skrev i förra veckan ett brev till Kungl. Ve­ten­skaps­a­ka­de­mi­ens ener­gi­ut­skotts ord­fö­ran­de Sven Kullander med en kopia till Kungl. Ve­ten­skaps­a­ka­de­mi­ens ständige sek­re­te­ra­re Staffan Normark, skriver Supermiljöbloggen.se.

I det tre sidor långa brevet skriver Odenberg att ener­gi­ut­skot­tet i rapporten sprider ”felaktiga uppgifter om Svenska Kraftnäts be­döm­ning­ar” och använder sig av på­stå­en­den som ”saknar grund”.

Det Odenberg irriterar sig på är följande stycke på sidan 6 i rapporten:

En nyligen pre­sen­te­rad rapport från Svenska Kraftnät visar att 17 terawattimmar vindkraft skall kunna in­te­gre­ras i det svenska el­sy­ste­met inom de närmaste 15 åren förutsatt att in­ve­ste­ring­ar på 73 miljarder kronor görs, vilket också medför kraftigt förhöjda nät­av­gif­ter.

Enligt Svenska Kraftnät har Kungl. Ve­ten­skaps­a­ka­de­mi­ens ener­gi­ut­skott helt miss­för­stått siffrorna, och Odenberg skriver i brevet att han finner ”det grava felet” be­svä­ran­de av tre skäl, som i korthet beskrivs på följande sätt av ge­ne­ral­di­rek­tö­ren:

För det första, ”att ten­den­si­ös in­for­ma­tion och selektivt urval av fakta i syfte att gynna kärn­kraf­ten är en av de största björn­tjäns­ter man kan göra detta ener­gislag”.

För det andra, på grund av ”risken för att Kungl. Ve­ten­skaps­a­ka­de­mi­ens status och goda rykte skadas”.

För det tredje, att de felaktiga på­stå­en­de­na inte främst slår ”tillbaka mot ener­gi­ut­skot­tet, utan mot Svenska Kraftnät som framstår som mindre vetande”.

Det är med denna bakgrund som Odenberg nu vill att ener­gi­ut­skot­tet rättar till på­stå­en­de­na i rapporten.