Ölandskommunerna negativa till Energimyndighetens förslag

Foto: sxc

De båda Ölandskommunerna är negativa till Energimyndighetens förslag på riksintresseområden för vindbruk, skriver Ölandsbladet.

Förslagen på riksintresseområden för vindbruk är ute på sin andra remissrunda. På Öland handlar det om två områden, ett väster om Böda och ett i Ryd på mellersta Öland. Det senare sträcker sig över gränsen mellan de båda kommunerna. Området kring Ryd innefattar Mittlandsskogen. Mörbylånga kommun skriver i sitt svar att skogen är undantaget från kommunens översiktsplan för vindkraft. – Detta med hänvisning till de höga natur- och kulturvärdena som finns och dessa värdens ömsesidiga påverkan på varandra, skriver kommunchefen Monica Högberg och stadsarkitekten Marie-Christine Svensson. Vidare hänvisar de till att vindkraftverk står både väster och öster om det föreslagna området för riksintresse. – Tillsammans med föreslaget riksintresse skulle dessa tre områden innebära en fragmentisering och splittring av landskapet i öst-västlig riktning, skriver kommunens representanter. Mörbylånga kommun förespråkar de områden som redan är framtagna i översiktsplanen, eftersom dessa i första hand är områden som redan har påverkats av exempelvis jordbruk eller industri. Kommunen anser att området för det föreslagna riksintresset tvärtom ”inte alls eller obetydligt är påverkat av exploatering eller andra ingrepp”.